KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         293 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUốC DÂN ■ ■NGUYỄN THỊ MỸHOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỞNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMCHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN (KỂ TOÁN, KỀLMTOÁN và PHÂN TÍCH) NÍÃ SỐ 6234.30.01LUẬN ÁN nỂN ã HNH DOANH VÀ QUẢN LÝNgười hướng dẩn khoa họ

c:1.GS.TS. NGUYỀN QUANG QUYNH2.TS. NGUYỀN THỈ PHUƠNG HOAHÀ NỘI, NÁM 2012Ìì.................................................................rtLỜI C AM (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

ĐOANTói xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Nhửng kêt quả trong luận án chưa tìmg được c

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

ông bỏ trong bât cử một công trinh nào khác.Tác già luận ánNguyền Thị Mỹ1!MỤC LỤCLÔI CAM ĐOAN...................................iMỤC LỤC..............

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUốC DÂN ■ ■NGUYỄN THỊ MỸHOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỞNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam....................1(HƯƠNG 1 LÝ LUẠN CHUNG VẾ K1ẺM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNHCÙA CẤC ( ÔNG TY NIÊM YÉT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN.81.1Thị trường chứng k

hoán và công ty niêm yết trên thị trường chứng khoánvới quàn lý......................................................87.7.7 Tống quan về thị trường ch (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

ứng khoán........................8ì. 1.2 Còng ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.............101.2Lý luận chung về kiêm toán háo cáo tài chính củ

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

a các còng ty niêm yết trên thị trường chứng khoán...........................................191.2.1Dặc điém chung kiêm toán báo cáo tài chinh cùa các

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUốC DÂN ■ ■NGUYỄN THỊ MỸHOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỞNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Namêm yết trên thịtrường chứng khoán...............................................321.2.3Kiểm toan một sổ phần hành đậc trưng trong kiếm toán bão cao tà

i chinhcùa các còng ty niêm yết.........................................441.3Kinh nghiệm quốc tế vể kiểm toán báo cáo tài chinh cua các công ty niêm (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUốC DÂN ■ ■NGUYỄN THỊ MỸHOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỞNG