KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Đồng Dịch Vụ Logistics Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         188 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Đồng Dịch Vụ Logistics Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Đồng Dịch Vụ Logistics Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢI • • • •ĐÀO THỊ CẤMHỌP ĐÒNG DỊCH vụ LOGISTICS THEO PHÁP LUẬT VIẸT NAM HIỆN NAYLUẬN ÁN TIÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Đồng Dịch Vụ Logistics Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện NayÉN Sĩ LUẬT HỌCHÀ NỌI - 2020VIẸN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIĐÀO THỊ CẤMHỢP ĐÒNG DỊCH vụ LOGISTICS THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM H

IỆN NAYNgành: Luật Kinh tếMà số : 9380107LUẬN ÁN TIẾN Sỉ LUẬT HỌC♦ • •Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Đặng Vũ Huân2. TS. Phạm Sỹ ChungHÀ NỌI - 2020LỞ (Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Đồng Dịch Vụ Logistics Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay

I C AM ĐOANTôi xin cam đoan luận án này ỉà công trình nghiên cửu khoa học độc lập của tác giã. Các tư liệu tài liệu, ý kiên khoa học được sử dụng tron

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Đồng Dịch Vụ Logistics Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay

g luận án có nguồn gốc rò ràng và được chú thích đày đu. Nhừng kết luận cua luận án chưa được còng bỏ trong bàt kỳ một còng trinh nào khác. Kêt quà ng

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢI • • • •ĐÀO THỊ CẤMHỌP ĐÒNG DỊCH vụ LOGISTICS THEO PHÁP LUẬT VIẸT NAM HIỆN NAYLUẬN ÁN TIÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Đồng Dịch Vụ Logistics Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay..........................1Chương 1: TÒNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu VÀ CÁCVẪN DẺ LIÊN QUAN DẺN DẺ TÀI LUẬN ÁN...........................81.1.Tông quan

tinh hình nghiên cứu........................81.2.Cơ sở lý thuyết nghiên cứu...........................20Chương 2: NHỮNG VẤN DÈ LÝ Ll ẬN VẺ HỢP DỎNG D (Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Đồng Dịch Vụ Logistics Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay

ỊCH vụLOGISTICS VÀ PHÁP LUẬT VẺ HỢP DÒNG DỊCH vụLOGISTICS.................................................. 242.1.Cơ sớ lý luận vê hợp đông dịch vụ l

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Đồng Dịch Vụ Logistics Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay

ogistics..........242.2.Điêu chinh pháp luật vê hợp đóng dịch vụ logistics...42Chương 3: THựC TRẠNG VÈ Hựp DÒNG DỊCH vụ LOGISTIC SỜ VIỆT NAM HIỆN NAY.

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢI • • • •ĐÀO THỊ CẤMHỌP ĐÒNG DỊCH vụ LOGISTICS THEO PHÁP LUẬT VIẸT NAM HIỆN NAYLUẬN ÁN TIÉ

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢI • • • •ĐÀO THỊ CẤMHỌP ĐÒNG DỊCH vụ LOGISTICS THEO PHÁP LUẬT VIẸT NAM HIỆN NAYLUẬN ÁN TIÉ