KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         174 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Nam

VIẸN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘILẠI THỊ HUỆHỢP TÁC QLÓC TẾ VÈ TƯƠNG TRỢ Tư PHÁP HÌNH Sự CỦA cơ QUAN CẢNH SÁT ĐIÉU TRA Ở VI

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt NamIỆT NAMNgành: Tội phạm học và phòng ngứa tội phạmMã sổ: 9 38 01 05LUẬN ÁN TIÉN SĨ LUẬT HỌCNgười hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Ngọc AnhHà Nội, năm 2

020VIỆN HẤN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIHỢP TÁC QUÓC TÉ VỀ TƯƠNG TRỌ Tư PHÁP HÌNH Sự CỦA co QUAN CẢNH SÁT ĐIÈU TRA Ở VIỆT NAMN (Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Nam

gành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9 38 0105LUẬN ÁN TIẾN Sĩ LUẬT HỌCHà Nội, năm 2020LÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trinh nghiê

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Nam

n cứu cua riêng tòi. Các dần liệu, kèt quà nghiên cứu nêu trong Luận án là tiling thực và tôi xin chịu trách nhiệm về tât cà nhừng dan liệu, kết quà n

VIẸN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘILẠI THỊ HUỆHỢP TÁC QLÓC TẾ VÈ TƯƠNG TRỢ Tư PHÁP HÌNH Sự CỦA cơ QUAN CẢNH SÁT ĐIÉU TRA Ở VI

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Namhình nghiên cứu liên quan đến đê tài luận án 91.1.Tình hình nghiên cứu ờ nước ngoài91.2.Tình hình nghiên cứu trong nước141.3.Đánh giã tỏng quan tinh h

ình nghiên cứu30Chương 2: Nhùng van đê lý luận vê hợp tác quốc tê phòng, chòng tội 35 phạm, hợp tác quốc tê về tương trợ tư pháp hình sự của Cơ quan C (Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Nam

ảnh sát điêu tra2.1.Những vân đê lý luận vè hợp tác quốc tê phòng, chông tội 35 phạm2.2.Nhùng van đề lý luận vè hợp tác quốc tê về tương trợ tư pháp 4

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Nam

8 hình sự cúa Cơ quan Cánh sát điêu traChương 3: Thực trạng quỵ định cùa pháp luật và thực trạng hoạt động 71 hợp tác quốc tê vê tương trợ tư pháp hìn

VIẸN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘILẠI THỊ HUỆHỢP TÁC QLÓC TẾ VÈ TƯƠNG TRỢ Tư PHÁP HÌNH Sự CỦA cơ QUAN CẢNH SÁT ĐIÉU TRA Ở VI

(Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Namra3.2.Thực trạng quy định cùa pháp luật về hợp tác quốc tể về 83 tương trợ tư pháp hình sự3.3.Thực trạng hoạt dộng hợp tác quốc tê vê tương trợ tư phá

p 89 hình sự của Cơ quan Cảnh sát điêu tra3.4.Nhận xét, đánh giá106Chương 4: Dự báo tình hình và các giãi pháp nâng cao hiệu hợp tác quôc 122 tế về tư (Luận Án Tiến Sĩ) Hợp Tác Quốc Tế Về Tương Trợ Tư Pháp Hình Sự Của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Ở Việt Nam

ơng trợ tư pháp hình sự cúa Cơ quan Cánh sát điều tra ớ Việt Nam trong phòng, chông tội phạm thời gian tới

VIẸN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘILẠI THỊ HUỆHỢP TÁC QLÓC TẾ VÈ TƯƠNG TRỢ Tư PHÁP HÌNH Sự CỦA cơ QUAN CẢNH SÁT ĐIÉU TRA Ở VI

VIẸN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘILẠI THỊ HUỆHỢP TÁC QLÓC TẾ VÈ TƯƠNG TRỢ Tư PHÁP HÌNH Sự CỦA cơ QUAN CẢNH SÁT ĐIÉU TRA Ở VI