KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         181 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở

(Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở

ĐẠI HỌC IIƯỂ TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN VIẾT THANH MINHKHAI THÁC, SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM Tự TẠO Hỗ TRỢ Tổ CHỨC DẠY HỌC NHÓM MỘT số KIẾN THỨC PHẦN ĐIỆN H

(Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ SởHỌC, ĐIỆN TỪ HỌC VẬT LÝ LỚP 9 TRƯNG HỌC Cơ SỞLUẬN ÁN TIÉN Sĩ GIÁO DỤC HỌCHuế, 2015ĐẠI HỌC HUÉ TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYẺN VIẾT THANH MINHKHAI THÁC, s

ử DỤNG THÍ NGHIỆM Tự TẠO Hỗ TRỢ * • • • • •Tổ CHỨC DẠY HỌC NHÓM MỘT số KIẾN THỨCPHẦN ĐIỆN HỌC, ĐIỆN TỪ HỌC VẬT LÝ LỚP 9TRUNG HỌC Cơ SỞLLẶN ÁN T1ÉN Sỉ (Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở

GIÁO DỤC HỌCChuyên ngành : Lý luận và phưoiig pháp dạy học bộ môn Vật lýMã số: 62.14.01.IIHuế, 20 ỉ5LỜI C ẤM ƠNTác giả xin bày tó lòng biết ơn sâu săc

(Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở

dối với thầy giáo hướng đản PGS.TS. Lè Văn Giáo dà tận tinh giúp dờ. dộng viên tác giá trong suốt thời gian nghiên cíni và hoàn thành luận án.rác già

ĐẠI HỌC IIƯỂ TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN VIẾT THANH MINHKHAI THÁC, SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM Tự TẠO Hỗ TRỢ Tổ CHỨC DẠY HỌC NHÓM MỘT số KIẾN THỨC PHẦN ĐIỆN H

(Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sởmôn Phương pháp giang dạy Vật lý thuộc trưởng ĐIISP Huế cùng quý thầy cô giáo ờ Khoa Vật lý trường ĐIISP Huế. các trường TIICS Nguyền Hoàng. TIICS Pha

n Sào Nam. TIICS Nguyễn Vãn Linh, I HCS Hài Dương, I HCS Vinh Xuân trên địa bàn linh rhừa Thiền -Huê đà có nhiều ý kiên đóng góp bô ích và lạo điều ki (Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở

ện thuận lợi giúp lác gia hoãn thành luận án.Xin bày to lõng biết ơn sâu sãc dối với cha mẹ vã nhừng người thân trong gia dinh dà giúp dờ. dộng viên t

(Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở

ác gia trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn ihành luận án này.l ác giâNguyen Viết Thanh MinhLỜI CAM DOANTÔI xin cam đoan luận án lã công trinh nghi

ĐẠI HỌC IIƯỂ TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN VIẾT THANH MINHKHAI THÁC, SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM Tự TẠO Hỗ TRỢ Tổ CHỨC DẠY HỌC NHÓM MỘT số KIẾN THỨC PHẦN ĐIỆN H

(Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sởo.l ác già luận ánNguyền Viết Thanh .MinhCÁC CHỪ VIẾT TẤT TRONG LI ẬN ÁNTTChừ viết tấtÝ nghía1DHDạy học2GVGiáo viên3HSHọc sinh4ppPhương pháp5ĐCĐối chứ

ng6KNKỳ nàng7NTNhận thức (Luận Án Tiến Sĩ) Khai Thác, Sử Dụng Thí Nghiệm Tự Tạo Hỗ Trợ Tổ Chức Dạy Học Nhóm Một Số Kiến Thức Phần Điện Học, Điện Từ Học Vật Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở

ĐẠI HỌC IIƯỂ TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN VIẾT THANH MINHKHAI THÁC, SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM Tự TẠO Hỗ TRỢ Tổ CHỨC DẠY HỌC NHÓM MỘT số KIẾN THỨC PHẦN ĐIỆN H