KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMHOÀNG THỊ HẠNHHĨNH TƯỢNG NHÂN VẠT PHỊ’ NƯ TRONG HAI TIÊU THUYÉT MẨU THUỢXG NGÀNCÀX NGUYỀN XUÂN KHÁNH VÀ KIM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh LÂNG THẬP TAM THOA C ƯA NGHIÊM C A LINHLUẶN VĂN THẠC sĩ NGÔN NGƯ, VÃN nọc VÀ VĂN IĨÓA VIẸT NAMTHÁI NGUYÊN - 2020DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG DẠI HỌC'

su PHẠMHOÀNG THỊ HẠNHHÌNH TƯỢNG NHÂN VÁT PHỤ NƯ TRONG H.ư TIÊU THUYÉT MÃL 77ỈƯỢXG XGÀ.XCÌ A NGl YỀN XUÂN KHÁNH VÀ KIM LÂNG THẬP TAM THOA C ỦA NGHIÊM C (Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh

A LINHNgành: Vân học Việt Nam Mã số: 8.22.01.21LUẬN VÀN THẠC si NGÔN NGŨ‘, VÀN HỌC VÀ VÀN HÓA VIỆT NAMNgười hướng dẫn khoa hục: TS. HOÀNG THỊ THẠPTHÁI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh

NGUYÊN - 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận vãn "Hình urợng nhân vật phụ nừ trong hai tiều thuyết Mầu thượng ngàn của Nguyền Xuân Khánh và Kim Lăn

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMHOÀNG THỊ HẠNHHĨNH TƯỢNG NHÂN VẠT PHỊ’ NƯ TRONG HAI TIÊU THUYÉT MẨU THUỢXG NGÀNCÀX NGUYỀN XUÂN KHÁNH VÀ KIM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linhg luận vân là tiling thực, khách quan vã chưa dược công bô trong bât kỳ còng trình nào trước đày.Thái Xgnyèn. tháng 6 nám 2020Tác già luận vănHoàng Th

ị HạnhLỜI CẢM ƠNTrước tiên, tôi xin bày tó lòng biết ơn và sự tri ân sâu săc tới TS. Hoàng Thị Thập, người dà trực liếp hướng dần. lận lình chi bao. g (Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh

iúp đờ lôi trong quá trình nghiên cửu và hoàn thành luận văn.Tôi xin chân thành cam ơn Ban giám hiệu, quý thầy cô giáo khoa Ngừ vãn. khoa Sau đại học

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh

- trưởng Dại học Sư phạm - Dại học Thái Nguyên đà tham gia giáng dạy. giúp dờ và Lạo diều kiện thuận lợi cho lôi trong suối Ihời gian học Lập và nghiê

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMHOÀNG THỊ HẠNHHĨNH TƯỢNG NHÂN VẠT PHỊ’ NƯ TRONG HAI TIÊU THUYÉT MẨU THUỢXG NGÀNCÀX NGUYỀN XUÂN KHÁNH VÀ KIM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linhđờ tôi trong suốt quá trình học lập và hoàn Ihành luận vãn.Thái Nguyên, rháng 6 năm 2020 Tác gia luận vănHoàng Thị HạnhMỤC LỤCLời cam đoan............

..............................................iLời câm ơn...........................................................iiMục lục......................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh

....................................iiiMỜ DẤU................................................................11.Lí do chọn dề tài.....................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh

.............................12.Lịch sữ vấn đề.....................................................23.Mục đích vã nhiệm vụ nghiên cửu.................

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMHOÀNG THỊ HẠNHHĨNH TƯỢNG NHÂN VẠT PHỊ’ NƯ TRONG HAI TIÊU THUYÉT MẨU THUỢXG NGÀNCÀX NGUYỀN XUÂN KHÁNH VÀ KIM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hình Tượng Nhân Vật Phụ Nữ Trong Hai Tiểu Thuyết Mẫu Thượng Ngàn Của Nguyễn Xuân Khánh Và Kim Lăng Thập Tam Thoa Của Nghiêm Ca Linh.........8

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMHOÀNG THỊ HẠNHHĨNH TƯỢNG NHÂN VẠT PHỊ’ NƯ TRONG HAI TIÊU THUYÉT MẨU THUỢXG NGÀNCÀX NGUYỀN XUÂN KHÁNH VÀ KIM