KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông Bắc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         124 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông Bắc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông Bắc

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOẠCH ĐỊNH CHIÉN LƯỢC PHÁT TR1ẺN TÒNG CÔNG TY ĐÔNG BÁCNgành: Quân trị kinh doanhĐỏ N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông BắcNGỌC SƠNHà Nội-2019Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOẠCH ĐỊNH CH1ÉN Lược PHÁT TR1ẺN TỐNG CÔNG TY ĐỎNG BÁCNgành: Quân

trị kinh doanh Chương trình: Diêu hành cao câp - EMBA A là sổ: 8340 ỉ 01Họ và tên học viên: Dỗ Ngọc Sưn Người hưóTig dần: PGS. TS. Lê Thái Phonglĩà N (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông Bắc

ội-2019ILỜI CAM ĐOANrỏi cam đoan rang luận văn “Hoạch định chiến lưực phát triển Tổng công ty Đông Bắc” lã bài nghiên cửu cua chinh tôi.Ngoài nhùng lâ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông Bắc

i liêu tham khào được (rích dan trong luận vân này, các sô liệu, kết qua nêu trong luận vãn này là trung thực và chua tùng dược cóng bố trong bất kỳ-c

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOẠCH ĐỊNH CHIÉN LƯỢC PHÁT TR1ẺN TÒNG CÔNG TY ĐÔNG BÁCNgành: Quân trị kinh doanhĐỏ N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông Bắcn này chưa bao giò được nộp đê nhận bâl kỳ bàng cáp nào tại các trường dại học hoặc cơ sờ dào tạo khác.Hà Nội, nám 2019Tác giaĐỗ Ngọc SoniiLÒI CAM ONT

rước het, tác già luận vãn xin bày tó lòng cảm ơn sâu sac đến PGS. TS. Lê Thái Phong - Trưởng khoa Quán trị Kinh doanh. Đại học Ngoại thương dã cho tá (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông Bắc

c già nhùng lời khuyên xác đáng và tận tình hướng dần. giúp đờ tác giã hoàn thành luận ván thạc sĩ này.Đồng thời, tác giá muon the hiện sự cám

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông Bắc

thành đen Ban lành đạo cùng toàn thể nhân viên cùa Tống công ty Đòng Bắc dă giúp dờ. tư vấn tãc giã định hướng nghiên cứu cùng như lạo điều kiện cho

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOẠCH ĐỊNH CHIÉN LƯỢC PHÁT TR1ẺN TÒNG CÔNG TY ĐÔNG BÁCNgành: Quân trị kinh doanhĐỏ N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông BắcKhoa Quân trị kinh doanh-l)ại học Ngoại thương Hà NỘI đà để lạo điều kiện cho lác giá được học lập. nâng cao kiến thức dế hoãn thành khỏa học thạc sĩ.

rác giã xin câm (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông Bắc

c tập và nghiên cứu thực hiện luận vân thạc sì này.Xin trân trọng cam ơn.Hà Nội, năm 2019l ác giàDỗ Ngọc SơnillMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN....................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạch Định Chiến Lược Phát Triển Tổng Công Ty Đông Bắc

..........................................i

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOẠCH ĐỊNH CHIÉN LƯỢC PHÁT TR1ẺN TÒNG CÔNG TY ĐÔNG BÁCNgành: Quân trị kinh doanhĐỏ N

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOẠCH ĐỊNH CHIÉN LƯỢC PHÁT TR1ẺN TÒNG CÔNG TY ĐÔNG BÁCNgành: Quân trị kinh doanhĐỏ N