KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         103 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOẠT DỌNG C ỦA c Ác STARTUP Tlĩực PHÀM ĨĨŨƯ c ơ TẠI việt nam trong bói cảnh nen kinh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháph té SÓ -THỰC TRẠNG VÀ MỌT SÓ GIẢI PHÁP ĐÉ XUẤTChuyên ngành: Quan trị kinh doanhNGUYỀN’ QIỲNI1 THỦY LINHHà Nội - 2019BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG DẠI

HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOẠT ĐỘNG C ỦA CÁC STARTUP THỤC PHẢM HỮU c o TẠI VIỆT NAM TRONG BỚI CÁNH NÈN KINH TÉ SÓ -THỰC TRẠNG VÀ MỌT SÓ GIẢI PH (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp

ÁP ĐỀ XUẤTChuyên ngành: Quan (rị kinh doanh Mà sổ: 83.40.101HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN: NGƯYÉN QUỲNH THƯỲ LINHNGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC:PGS.TS. NGUYEN I IIỊ TU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp

ÔNG ANIIHà Nội - 2019LỜ1 CAM DOANTỏi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học cua riêng tôi. Các nội dung nghiên cứu vã kết quả nêu trong lu

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOẠT DỌNG C ỦA c Ác STARTUP Tlĩực PHÀM ĨĨŨƯ c ơ TẠI việt nam trong bói cảnh nen kinh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Phápệu tin cậy khác nhau cỏ ghi rò trong phần danh mục lài liệu tham khao. Nêu không đúng như nêu trên lòi xin hoàn loàn chịu trách nhiệm về dồ tài cúa mi

nh.Hà Nội, ngày 28 tháng 5 nãtn 20 ì 9Học viên thực hiệnNguyễn Quỳnh Thúy LinhiiLỜI CẢM ƠNTrong thời gian thực hiện iuận vãn này, tòi đà nhận được sư (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp

giúp đờ nhiệt tình lừ PGS.TS Nguyền Thị Tưởng Anh - người đà tnrợc liếp hướng dản và góp ỷ cho lòi trong suốt quá trinh nghiên cửu và hoàn thiện đề là

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp

i. Tòi xin trân trọng câm ơn cô vói lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất.Tôi cùng xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương.

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOẠT DỌNG C ỦA c Ác STARTUP Tlĩực PHÀM ĨĨŨƯ c ơ TẠI việt nam trong bói cảnh nen kinh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp học tập và nghiên cứu tại trường để tôi có một nền tảng kiến thức cơ ban phục vụ cho việc hoãn thiện đề lài này.Do thời gian nghiên cứu và kiến thức

còn han chế. luận văn được hoàn thiên nhưng không thể tránh khôi nhùng thiểu sót nhất định, tôi rất mong nhận được những ỷ kiến cua các thay cò giáo c (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp

ùng các bạn.Xin chán thành cam ơn!Hà Nội. ngày 28 tháng 5 năm 2019iiiMỤC LỤCLỜI C AM ĐOAN....................................................iLỜI CÁM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Của Các Startup Thực Phẩm Hữu Cơ Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh “Nền Kinh Tế Số” – Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp

ƠN......................................................iiMỤC LỤC........................................................iiiDANH MỤC so DỎ, BẢNG, BIẺU

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOẠT DỌNG C ỦA c Ác STARTUP Tlĩực PHÀM ĨĨŨƯ c ơ TẠI việt nam trong bói cảnh nen kinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOẠT DỌNG C ỦA c Ác STARTUP Tlĩực PHÀM ĨĨŨƯ c ơ TẠI việt nam trong bói cảnh nen kinh