KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         115 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

BỌ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOBỌ LAO ĐỌNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỌITRƯỜNG ĐẠI HỌC' LAG ĐỌNG - XẢ HỌINGUYÊN TUÁN NAMHOẠT ĐỌNG ( ÔNG TÁC XÃ HỌI TRONG HO TRỌ HỌC N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà NộiNGHÈ ĐOI VỚI NGƯỜI KHI YET TẬT TƯTHựC TIẺN TRUNG TÂM DẠY NGHÈ TƯ THIỆN QUỲNH HOA, HUYỆN THÁNH TRÌ, THÀNH PHO HÀ NỘILUẬN VÃN THẠC sỉ CÒNG TẤC XÃ HỘIHÀ

NỘI -2019LỜI CAM ĐOANTÔI xin cam đoan: Luận văn này 1<Ì công trình nghiên cửu cùa cá nhàn tôi. được thực hiện dưới sư hướng dan k'hoa hoc cùa TS Hà Th (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

i ThưCác số liệu, những kết luận nghiên cứu được trình bày trong khóa luận này hoàn toàn trung thực, được trích dẫn nguồn và trích dản đầy đủ.TÔI xin

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

chiu hoàn toàn trách nhiệm về nghiên cửu cùa mìnhTác giãNguyễn Tuấn NamLỜI CẢM ƠNĐế hoàn thành khóa luận này, tỏi đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ củ

BỌ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOBỌ LAO ĐỌNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỌITRƯỜNG ĐẠI HỌC' LAG ĐỌNG - XẢ HỌINGUYÊN TUÁN NAMHOẠT ĐỌNG ( ÔNG TÁC XÃ HỌI TRONG HO TRỌ HỌC N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nộio tôi nhưng kiến thức, kỳ nâng và nhùng bài học kinh nghiệm quý báu trong suòt thời gian thực hiện luận văn này.Tôi xin được gửi lời càm ơn chân thành

tới Ban giám hiệu, các thây cô Khoa sau Đại học và tât ca các thây giáo, cô giáo Khoa Công tác xà hội. Trường Đại học Lao đông - Xà hội đà trang bị k (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

iên thức và tạo điêu kiên thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập. rèn luyện và trau dôi các kiên thức, kỳ năng.Tòi xin trân trọng câm ơn sự giúp đờ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

nhiệt thành của Ban giám đòc. các cán bộ. nhân viên xà hội tại Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa. huyện Thanh Tri. thành phố Hà Nội trong thời gi

BỌ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOBỌ LAO ĐỌNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỌITRƯỜNG ĐẠI HỌC' LAG ĐỌNG - XẢ HỌINGUYÊN TUÁN NAMHOẠT ĐỌNG ( ÔNG TÁC XÃ HỌI TRONG HO TRỌ HỌC N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà NộiC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TÁTVDANH MỤC BÀNG BIÉUVIMỞ DẤU11. Lý do chọn đê tài12. Tình hình nghiên cứu liên quan đen đềtài23.Mụcđích,nhiệmvụnghiêncứu104.Đổ

itượng.phạmvinghiêncứu105.Phươngphápnghiêncứu116.Nhữngđónggópmớicũaluậnvăn137.Kếtcấucủađềtài14 (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật, Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

BỌ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOBỌ LAO ĐỌNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỌITRƯỜNG ĐẠI HỌC' LAG ĐỌNG - XẢ HỌINGUYÊN TUÁN NAMHOẠT ĐỌNG ( ÔNG TÁC XÃ HỌI TRONG HO TRỌ HỌC N