KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long

iiiMỤC LỤC-Trang phụ bìa...............................................-Lời cam đoan...............................................i-Lời câm ơn.......

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long..........................................ii-Mục lục..................................................111-Danh mục các chừ viết tắt...................

..............vi-Danh muc các hình vè.................................... vii-Danh mục các bàng........................................vii-Danh muc cá (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long

c biếu đồ.....................................vii-Phần mớ đầu................................................1Chương I: cơ SỠ LÝ THƯYÉT VẺ VĂN HOÁ DOA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long

NH NGHIỆP...................61.1.NHỮNG VẢN ĐE cơ BÁN VE VÃN HÓA DOANH NGHIỆP...............61.1.1 Khái niệm văn hóa và văn hóa doanh nghiệp...........

iiiMỤC LỤC-Trang phụ bìa...............................................-Lời cam đoan...............................................i-Lời câm ơn.......

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh LongP......................91.2.1.Các giá tri hừu hình..............................101.2.2.Các giá trị được tuyên bố.........................121.2.3.Các

giá tri ngầm định.............................131.3.MỎ HÌNH VÂN HÓA DOANH NGHIỆP..............................151.3.1.Các mỏ hình vân hóa doanh nghiệp (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long

....................151.3.2. Thang đo VHDN CHMA..................................181.4CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIẺN VHDN............................191.5.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long

HOÀN THIỆN VHDN.........................................211.5.1.Hoàn thiện VHDN...................................211.5.2.Tác dụng cùa việc hoàn thiện

iiiMỤC LỤC-Trang phụ bìa...............................................-Lời cam đoan...............................................i-Lời câm ơn.......

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long...........................................................26iv2.1.GIỚI THIỆU VẺ VNPT VĨNH LONG...................................262.1.1.Quá (rinh hĩ

nh thành và phát triển.......................262.1.2.Bộ máy tổ chức...........................................272.2.ĐÁNH GIÁ HIỆU QUA KINH DOANH CỬA V (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long

NPT VĨNH LONG...302.3.HIỆN TRẠNG VHDN TẠI VNPT VÌNH LONG.............................322.3.1.Cơ sở hình thành văn hóa doanh nghiệp tại VNPT Vĩnh Long

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vnpt Vĩnh Long

..32

iiiMỤC LỤC-Trang phụ bìa...............................................-Lời cam đoan...............................................i-Lời câm ơn.......

iiiMỤC LỤC-Trang phụ bìa...............................................-Lời cam đoan...............................................i-Lời câm ơn.......