KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         128 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

BO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HOI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘINGUYỀN THỊ THỦY DƯƠNGHỎ TRỌ HỌC NGHÈĐÓI VÓI NGƯỜI KHUYẾT TẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm DạyẠT TỪ THỰC TIỀN TRUNG TÂM DẠY NGHÈ - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÀN TẬT TỈNH BÁC NINHH ẬN VÃN THẠC Sỉ ( ÔNG TÁC XÃ HỌIHÀ NỘI-2019LỜI CAM ĐOANTÔI xin

cam đoan đây Là công trình nghiên cứu được hoàn thành tử sự nồ lực. nhận thức chinh xác và kết qua Làm việc cùa bán thân tôi. Được thực hiện dưới sự (Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

hướng dẫn khoa hoc cùa TS. Hà Thi Thư.Các số liệu, nội dung và kết quá nghiên cửu được trình bày trong luận vãn này Là trung thực và chưa được công bô

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

trong bât cứ công trinh nào khác (ngoài phần dã trích dần).Tôi xin cam kèt và chịu (rách nhiệm vê lời cam đoan này.Tác giàNguyền Thị Thùy DươngLỜI CẢ

BO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HOI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘINGUYỀN THỊ THỦY DƯƠNGHỎ TRỌ HỌC NGHÈĐÓI VÓI NGƯỜI KHUYẾT TẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạyứu tôi dà nhận dược sự hướng dần. chi bao tận tinh cua giáo viên hướng dằn. sự dộng viên cua dong nghiệp, bạn bè và gia dinh.Trước liên, lôi xin bày l

õ lòng kính trọng và gứi 1(0 cám (HI sâu sãc len TS. Ilã Thị Thư - Người trực tiếp hướng dẫn. dành rất nhiều thời gian và tâm huvcl de Iruycn đạl nhữn (Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

g kicn thức, kỳ nàng, phương pháp và kinh nghiệm quý báu. chi báo lận linh đê lôi có ihê hoàn thành bài luận vãn của minh.l ôi xin chân thành câm ơn B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

an giám hiệu và các thầy cô giáo trường Đại học Lao dộng - Xà hội đà trang bị kiên thức cho tôi trong suốt quá trinh dào tạo và thực hiện luận vân Thạ

BO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HOI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘINGUYỀN THỊ THỦY DƯƠNGHỎ TRỌ HỌC NGHÈĐÓI VÓI NGƯỜI KHUYẾT TẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy tạo mọi điêu kiện, cung cấp số liệu, trự giúp kỳ năng nghê dê lòi thu thập được số liệu chính xác nhất phục vụ đề tài nghiên cứu.Cuối cùng, tôi xin g

ữi lời cam ơn đến gia dinh, bạn bè - những người đã luôn ờ bên cạnh dê dòng viên và luôn quan tâm. giúp dờ. cò vù tinh thần cho tôi trong SUÔI quá tri (Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

nh thực hiện đê lài.Mặc dù dà cò gàng het sức. song do thời gian nghiên cửu và kiên thức, kinh nghiệm còn hạn chcncn luận vãn không tránh khói những t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

hicu sót. ròi râl mong nhận được các ý kiên đóng góp cùa quý thây cô, các nhà khoa học trong Hội đông phân biện đê bài luận vãn được hoàn thiện hơn.Xi

BO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HOI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘINGUYỀN THỊ THỦY DƯƠNGHỎ TRỌ HỌC NGHÈĐÓI VÓI NGƯỜI KHUYẾT TẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy................................................VDANH MỤC CÁC BIỂU ĐÒ.............................................VIMỜ ĐÀU............................

................................11.Lý do chọn đề tài..............................................12.rinh hình nghiên cứu liên quan đến dề tài........ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

..............33.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.................................104.Dôi tượng, khách thê, phạm vi nghiên cứu......................115.P

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy

hưưng pháp nghiên cún........................................126.Ý nghĩa cùa nghiên cứu........................................137.Bố cục cùa luận vãn

BO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HOI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘINGUYỀN THỊ THỦY DƯƠNGHỎ TRỌ HỌC NGHÈĐÓI VÓI NGƯỜI KHUYẾT TẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hỗ Trợ Học Nghề Đối Với Người Khuyết Tật Từ Thực Tiễn Trung Tâm Dạy.....15

BO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HOI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘINGUYỀN THỊ THỦY DƯƠNGHỎ TRỌ HỌC NGHÈĐÓI VÓI NGƯỜI KHUYẾT TẠ