KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thể

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thể

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thể

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINH........DỎ THANH THỦYKHAO SÁT QUÁ TRÌNH LAN TRUYÈN XUNG CỤC NGÁN TRONG SỢI QUANG TINH THÉLUẬN ÁN TIẾN SĨ VẠT

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh ThểT LÍBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINH .......£0^)03.KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN XUNG cực NGÁN TRONG SỌÌ QUANG TINH THÈLUẬN ÁN TIẾN SÌ VẢ I

LÍChuyên ngành: ỌUANG HỌC Mã số: 9 44 01 10,\gưởi hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Dinh Xuân Khoa2. TS. Bùi Dinh ThuậnNGHỆ AN. 2020iLỜI CAM ĐOANrỏi xin c (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thể

am đoan nội dung cua ban luận án này lã cóng trinh nghiên cửu cùa l iêng cá nhân tòi. dưới sự hướng dàn của GS.TS Dinh Xuân Khoa và TS Bùi Dinh Thuận.

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thể

Các kết qua dược công bố trong luận án dám bao lính trung thực và dươc còng bô trên các lạp chí khoa học trong nước và quốc le có uy tín.7 'ác già hậ

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINH........DỎ THANH THỦYKHAO SÁT QUÁ TRÌNH LAN TRUYÈN XUNG CỤC NGÁN TRONG SỢI QUANG TINH THÉLUẬN ÁN TIẾN SĨ VẠT

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thểng dẫn, định hướng nghiên cứu. cung cấp tài liệu, tháo gừ nhừng khó khăn, giúp đờ tôi rất nhiều về cá mặt kiến thức cùng như phương pháp nghiên cứu de

lôi có thê hoàn thành luận án này.Tôi xin chân thành cảm ơn phòng Đảo tạo Sau dại học. Viện Sư phạm Tự nhiên cùng các thầy, cò giáo đống nghiệp trong (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thể

ngành Vật lý trường Dại học Vinh dâ giúp dờ và tạo mọi diêu kiện thuận lợi và dóng góp nhiêu ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận án.Xin chán thành

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thể

câm ơn gia dinh, nhừng người thân yêu ruộl thịt, anh em bạn bè đà luôn động viên và tạo điều kiện tổl đè tôi hoàn thành luận án.Với khá năng có hạn. m

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINH........DỎ THANH THỦYKHAO SÁT QUÁ TRÌNH LAN TRUYÈN XUNG CỤC NGÁN TRONG SỢI QUANG TINH THÉLUẬN ÁN TIẾN SĨ VẠT

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thể chân thành cam ơn!Tác già lu ộII ániiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤT DÌ NG TRONG I TẬN; ẤNPCFPhotonic crystal fiber - Sợi linh thê quang lửscSuper continuu

m - Siêu liên lụcSCGSpontanneously generated coherence - Độ kết hợp được tạo bưi phát xạ tự phátGVDGroup velocity dispersion - Tán sắc vận lốc nhómSMS (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Quá Trình Lan Truyền Xung Cực Ngắn Trong Sợi Quang Tinh Thể

ingle mode - Sợi quang dơn modeSTĨNSlep index - Chiết suất phân bậc

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINH........DỎ THANH THỦYKHAO SÁT QUÁ TRÌNH LAN TRUYÈN XUNG CỤC NGÁN TRONG SỢI QUANG TINH THÉLUẬN ÁN TIẾN SĨ VẠT

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC VINH........DỎ THANH THỦYKHAO SÁT QUÁ TRÌNH LAN TRUYÈN XUNG CỤC NGÁN TRONG SỢI QUANG TINH THÉLUẬN ÁN TIẾN SĨ VẠT