KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Protein

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         47 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Protein

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Protein

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸTẠ TĨĨỊ ỌUYÊNHIỆU ỦNG ĐÁM ĐÔNG ĐẠI PHÂN TỦ ĐỐI VỚI TÍNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của ProteinH CHÁT CUÓN CỦA PROTEINLUẠN VĂN TĨTẠC sỉ VẠT LÝHà Nội-2019BỌ GIÁO DỤCVIẸN HÀN LÂM KHOA HỌCVÀ DÀO TẠOVÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGH

ỆTẠ THỊ QUYÊNHIỆU ỦNG ĐÁM ĐÔNG ĐẠI PHÂN TỦ ĐÓI VỚI TÍNH CHÁT CUÓN CỦA PROTEINChuyên ngành: vật lý lý (huyết vã vật lý toán Mã SỐ: 8440103Ĩ.UẶN VÃN TĨĨ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Protein

ẠC ST VẠT LÝNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC : PGS. TS. Trinh Xuân HoàngHà Nội-2019LỜI CẤM ƠNVới tinh cám chân thành, tôi xin bày tó lòng biêt ơn sâu săc tới

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Protein

các thây giáo, cô giáo đà tham gia giảng dạy và giúp đờ lòi trong suốt quá trinh học tập cùng như trong thời gian triền khai dè tài.Đặc biệt, Tồi xin

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸTẠ TĨĨỊ ỌUYÊNHIỆU ỦNG ĐÁM ĐÔNG ĐẠI PHÂN TỦ ĐỐI VỚI TÍNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Proteincứu và hoàn thành luận vân này.Tôi xin bày to lòng biết ơn tới: Ban Giâm đốc, Phòng dào tạo cùa Học Viện Khoa Học C òng Nghệ - Viện Hàn Lâm Khoa học v

à Công nghệ Việt Nam: Ban Giám hiệu cùng toàn thê đông nghiệp trường THPT Yên Khánh B -Ninh Binh dà tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành nhi (Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Protein

ệm vụ học tập và nghiên cứu dê tài cùa mình.Tôi xin bày to lòng biết on tới gia đinh, đặc biệt là chồng và các con tôi đã luôn ớ bèn, yen thương, động

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Protein

viên, cổ vù và tạo mọi điều kiện thuận lợi đề tòi hoàn thành khoổ học này.Mặc dù dà có ràt nhiêu co gắng, song do thời gian nghiên cứu có hạn, kinh n

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸTẠ TĨĨỊ ỌUYÊNHIỆU ỦNG ĐÁM ĐÔNG ĐẠI PHÂN TỦ ĐỐI VỚI TÍNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Proteinthây giáo, cỏ giáo và các bạn đỏng nghiệp.Hà Nội. ngày 15 tháng 6 năm 2019Tác già luận vãnTẠ THỊ QUYÊN1-MỤC LieMờ đẩu ................................

.............................3Chương 1: Tống quan về cuốn protein và hiệu ứng đám đông đại phân tư.61.1.Các thông tin cơ băn ve protein............... (Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Protein

...........71.2.Hiện tượng cuôn protein trong ông nghiệm.................81.3.Mô hình hai trạng thái trong cuốn protein................91.4.Hiệu ứng đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hiệu Ứng Đám Đông Đại Phân Tử Đối Với Tính Chất Cuốn Của Protein

ám đông đại phân tư đối với cuốn protein........101.5.Lý thuyết hạt tỳ lệ ....................................12Chương 2: Các mô hình và phương phápmô

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸTẠ TĨĨỊ ỌUYÊNHIỆU ỦNG ĐÁM ĐÔNG ĐẠI PHÂN TỦ ĐỐI VỚI TÍNH

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸTẠ TĨĨỊ ỌUYÊNHIỆU ỦNG ĐÁM ĐÔNG ĐẠI PHÂN TỦ ĐỐI VỚI TÍNH