KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         242 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

p<1Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN-----------------NGUYỀN VIỆT DÙNGHUY ĐỘNG NGUỒN Lực TÀI CHÍNH ĐE ĐẦU TƯHẠ TẦNG KINH TẾ XÀ HỘI

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng CáiI THÀNH PHỐ CUA khẩu quốc tế móng cáiCHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62340201LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾNgười hướng (lần khoa học: 1. PGS.TS. L

ẽ Hùng Son2. TS. Cao Thị ýNhiHÀ NỘI. NAM 2016ìl-iLÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các sổ liệu, tư liệu, kết qu (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

à nêu trong Luận án là trung thực, có nguồn gốc rỏ ràng và được trích dần đúng quy định. Toàn hộ nội dung chưa được cóng bố trong bất cứ công trình ng

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

hiên cứu tương lự nào.Hà Nội, ngày tháng 5 nãm 2016Tác già Luận ánNguyễn Việt DũngiiLÒI CẢM ONSau tròn 4 năm nồ lực. tâm huyết, tác giả đã hoàn thành

p<1Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN-----------------NGUYỀN VIỆT DÙNGHUY ĐỘNG NGUỒN Lực TÀI CHÍNH ĐE ĐẦU TƯHẠ TẦNG KINH TẾ XÀ HỘI

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cáin cứu. (rong công việc, (rong (ao điều kiện về thời gian.... cúa rất nhiều Thầy. Cô. hạn bè. đồng nghiệp và người thán.Lòi đầu tiên, em xin bầy tỏ lòn

g biết ơn chân thành và sâu sẳc nhất tới Phó Giáo sư. Tiến sỳ Lê Hùng Sơn - Hiệu (rường Trường Nghiệp vụ Kho bạc. Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Tiến sỳ C (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

ao Thị Ý Nhi. Trưởng bộ mòn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. Viện Tài chính - Ngân hàng. Trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân. nhũng Thầy. Cô giáo hướng dần đã

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

luôn nhiệt tình, gần gũi, động viên và chi dần cho em trên bước đường khó khăn vừa qua.Em xin gữi lời câm ơn chân thành đến các Thầy. Cô trong Hội đồ

p<1Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN-----------------NGUYỀN VIỆT DÙNGHUY ĐỘNG NGUỒN Lực TÀI CHÍNH ĐE ĐẦU TƯHẠ TẦNG KINH TẾ XÀ HỘI

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái đã có những nhận xét. đánh giá sâu sắc nhưng cũng rất chân thành để em hoàn thiện dược Luận án này.Tác giá xin gửi lời cam ơn chân thành đến tạp thể

cán bộ của Viện Đào lao Sau Đại học. Trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân đã luôn tận lình, lạo điều kiện thuận lợi cho những nghiên cửu sinh và cá nhàn tá (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

c giã hoàn thành đề lài đúng thời hạn.Tác gia xin gứi lời cam ơn chân thành đến Thường trực Thành úy. Hội đồng nhân dân. ủy ban nhân dân thành phổ Món

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

g Cái. bạn bè. đổng nghiệp dang công tác lại các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dàn thành phổ Móng Cái đã tạo diều kiện, hồ trợ. giúp đờ (rong c

p<1Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN-----------------NGUYỀN VIỆT DÙNGHUY ĐỘNG NGUỒN Lực TÀI CHÍNH ĐE ĐẦU TƯHẠ TẦNG KINH TẾ XÀ HỘI

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cáin trong gia dinh đã luôn ở bên. tạo động lực và mọi diều kiện tốt nhất để Tác già có được (hành công ngày hôm nay.Xin trân trọng câm ơn!'Lác giàNguyền

Việt DùngiiiLỜI CAM Đ0AN.........................................................................................LÒI CẤ M ON......................... (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

................................................................MỤC LỤC...............................................................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

...............DANH MỤC BÀNG, HÌNH VÈ VÀ so DÒ.....................................................................DANH MỤC VIÉT TÁT..................

p<1Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN-----------------NGUYỀN VIỆT DÙNGHUY ĐỘNG NGUỒN Lực TÀI CHÍNH ĐE ĐẦU TƯHẠ TẦNG KINH TẾ XÀ HỘI

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Để Đầu Tư Hạ Tầng Kinh Tế Xã Hội Thành Phố Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái................

p<1Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN-----------------NGUYỀN VIỆT DÙNGHUY ĐỘNG NGUỒN Lực TÀI CHÍNH ĐE ĐẦU TƯHẠ TẦNG KINH TẾ XÀ HỘI