KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ Xx

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         262 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ Xx

(Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ Xx

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌILÊ THỤY HÔNG YÉNHỘI QUÁN NGƯỜI HOA Ỏ NAM BỘTÙ CUÓI THÉ KỶ XVIII ĐÉN GIŨ ATHÉ KỶ XXNgành:

(Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ Xx: Lịch Sừ Việt Nam Mã số: 9229013LUẬN ÁN T1ÉN SĨ SỬ HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:1.PGS. TS. NGÔ MINH OANH2.TS. PHẠM THỊ THƯ NGAHÀ NỘI - 2019LỜI CAM ĐOA

NTỏi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sô liệu, kêl qua nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bỏ (Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ Xx

trong bất cứ một công trinh nào./.Tác gia hiậu ánLÊ THỤY HÒNG YÉNMỤC LỤCMỚ ĐẢU......................................................1CHƯƠNG 1: TỎNG Q

(Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ Xx

UAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cưu VÀ MỘT SỎ KHÁI NIẸM, TIIUẠT NGỮ CÓ LIÊN QUAN ĐÉN ĐẺ TÀI....................81.1.Tòng quan tinh hình nghiên cứu...............

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌILÊ THỤY HÔNG YÉNHỘI QUÁN NGƯỜI HOA Ỏ NAM BỘTÙ CUÓI THÉ KỶ XVIII ĐÉN GIŨ ATHÉ KỶ XXNgành:

(Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ XxƯƠNG 2: KHÁI QUẤT VẺ VÙNG DAT, CON* NGƯỜI NAM BỌ VÀQl Ấ TRÌNH hình thảnh, phát TRIỂN cùa Hội quấn nguôi hoaỜ NAM BỌ...................................

................322.1.Khái quát về vùng dầt. con người Nam Bô...............322.2.Quá trình di cư của người Hoa đen Nam Bộ............................ (Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ Xx

.352.3.Sự hình thành vã phát trièn cùa hội quán người Hoa 0 Nam Bộ..........51C HƯƠNG 3: HOẠT ĐỌNG C UA HỢI QUẤN NGƯỜI HOA Ở NAM BỌ TƯ cuól THÚ KỲ XX

(Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ Xx

III DÉN GI ù A THÍ: KỲ XX...................723.1.Hoạt động của hội quán người Hoa ớ Nam Bộ lừ cuồi thê kỷ XVII! đèn năm 1945.723.2.Hoạt dộng cua hội

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌILÊ THỤY HÔNG YÉNHỘI QUÁN NGƯỜI HOA Ỏ NAM BỘTÙ CUÓI THÉ KỶ XVIII ĐÉN GIŨ ATHÉ KỶ XXNgành:

(Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ Xx...................1154.1. Dặc điềm, tính chấl cùa hội quán người Hoa ừ Nam Bộ..................I 154.2.Vai trò cùa hội quân dối vói cộng dồng người H

oa ở Nam Bọ............118KÉT LUẶN..................................................................130CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC DÀ ('ÔNG BÓ............ (Luận Án Tiến Sĩ) Hội Quán Người Hoa Ở Nam Bộ Từ Cuối Thế Kỷ Xviii Đến Giữa Thế Kỷ Xx

...........135

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌILÊ THỤY HÔNG YÉNHỘI QUÁN NGƯỜI HOA Ỏ NAM BỘTÙ CUÓI THÉ KỶ XVIII ĐÉN GIŨ ATHÉ KỶ XXNgành:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌILÊ THỤY HÔNG YÉNHỘI QUÁN NGƯỜI HOA Ỏ NAM BỘTÙ CUÓI THÉ KỶ XVIII ĐÉN GIŨ ATHÉ KỶ XXNgành: