KHO THƯ VIỆN 🔎

TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         79 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN

TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN

BỘ LAO DỘNG - THƯƠNG BINH VĂ XĂ HỘI TÕNG CỤC GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆPTÀI LIỆU DẠY HỌCMÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊTRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẪP (

TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN(Kèm theo Công võn sô 147/TCGDNN-ĐTCQ ngày 22 tháng 01 nỏm 2020 của Tống cục Giáo dục nghề nghiệp)MỤC LỤCBài mở đâu...................................

...........................3ĩ. VỊ tó. tính chãt môn học.........................................3ĩĩ. Mục tiêu của môn học............................. TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN

...............3ỉĩĩ. Nội dung chính.................................................4IV. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học......................

TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN

...4Bài 1: Khái quát vẽ clìủ nghĩa Mác-Lênỉn................................4I.Khái niệm chú nghĩa Mác-Lênin....................................5II.Cá

BỘ LAO DỘNG - THƯƠNG BINH VĂ XĂ HỘI TÕNG CỤC GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆPTÀI LIỆU DẠY HỌCMÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊTRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẪP (

TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN.....................................................18Bài 2: Khái quát về tư tường Hô Chí Minh.................................21I.Khái niệm tư tường

Hò Chí Minh....................................21n. Một số nội dung co’ bán cùa tư tường Hô Chí Minh................24III.Vai trò của tư tưởng Hồ Chí TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN

Minh với cách mạng Việt Nam.......28IV.Học tập và làm theo tư tường, đạo đức. phong cách Hồ Chí Minh trong giaiđoạn hiện nay.........................

TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN

..........................29Bài 3: Những thành tựu của cách mạng việt nam dưới sự lành đạo của Đãng. .36I.Sự ra đời và lành đạo của Dáng Cộng sản Việt

BỘ LAO DỘNG - THƯƠNG BINH VĂ XĂ HỘI TÕNG CỤC GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆPTÀI LIỆU DẠY HỌCMÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊTRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẪP (

TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨNdạo cùa Đãng.50Bài 4: Phát triẽn kinh tế, xà hội, vàn hóa, con người ở Việt Nam.......541. Nội dung của chú trương phát trién kinh tế, xà hội, vãn hóa

, con người ờ ViệtNam hiện nay....................................................54II. Giải pháp phát niên kinh tế. xà hội, văn hóa, con người ờ Việt TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN

Nam hiện nay ...60Bài 5: Tu dường, rèn luyện đê trờ thành người công dân tôt, người lao động tõt ..74 /. Quan niệm vê người công dân tõt, người lao đ

TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUẨN

ộng tõt..................74//. Nội dung tu dường, rèn luyện đê trở thành người công dân tõt, người lao động tõt.......................................

BỘ LAO DỘNG - THƯƠNG BINH VĂ XĂ HỘI TÕNG CỤC GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆPTÀI LIỆU DẠY HỌCMÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊTRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẪP (

BỘ LAO DỘNG - THƯƠNG BINH VĂ XĂ HỘI TÕNG CỤC GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆPTÀI LIỆU DẠY HỌCMÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊTRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẪP (