KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         162 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Nay

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐẢO TẠOBỘ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -----------★-----TRAN c ông dùngHOÀN THIỆN Tổ C HÚC VÀ HOẠI ĐỘNG CỦA C ÁC C O QUAN CHỈNH QU

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện NayUYẺN ĐỊA PHUONG Ở VTỆT NAM ĨĨĨỆN NAYChuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật nành chính Mà SỐ: 62 38 01 02LUẬN ÂN TIẾN SỸ LUẬT HỌC • • •Người hướng dẫn kh

oa học:PGS.TS BÙI XUÂN DỨCHà Nội, nàin 2016LỜ1 CAM DOANTÔI xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu ctia riêng tác giá. Các kết qua và so liệu nêu tr (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Nay

ong luận án là trung thực, cỡ nguồn gốc rò ràng, dã dược các cơ quan chức nàng công bổ. Nhưng nội dung, luận diêm cua luận án chưa dược công bổ trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Nay

bất cử công trinh nghiên cữu dộc lập nào. /.Tác gia luân ánTrân Công DùngMỤC LỤCMỠ ĐÂU ...........................................................11.T

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐẢO TẠOBỘ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -----------★-----TRAN c ông dùngHOÀN THIỆN Tổ C HÚC VÀ HOẠI ĐỘNG CỦA C ÁC C O QUAN CHỈNH QU

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Naycứu.........................................34.Dôi lượng và phạm vi nghiên cứu................................55.Dóng góp mới vê khoa học cùa luận án.

..........................66.Kết cấu cùa luận án............................................7Chương 1. TÔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu DK TÀI LUẬN ÁN.. (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Nay

................81.1.Đánh giã tinh hĩnh nghiên ciru dề tài cua luận án............81.2.Sự kẻ thừa vã phát triền nhùng vấn dề nghiên cứu............251

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Nay

.3.Cơ sớ lý luận và già ihuyêl nghiên cứu......................271.4.Hướng nghiên cứu cũa luận án................................28Chương 2. CO SÔ LÝ

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐẢO TẠOBỘ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -----------★-----TRAN c ông dùngHOÀN THIỆN Tổ C HÚC VÀ HOẠI ĐỘNG CỦA C ÁC C O QUAN CHỈNH QU

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Nay phương.302.2.Chúc nang cùa các cơ quan chính quyền địa phương....................412.3.Cơ cấu tò chức cùa các cơ quan chinh quyền dịa phương.......49

2.4.Các tiêu chí dánh giá về tò chức và hoạt dộng cua các cơ quanchính quyền dịa phương...................................................60Ket luận C (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Nay

hương 2........................................................63Chương 3.I Hực TRẠNG TÔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG('ỦA ('ÁC CO QUAN CHÍNH QUYLN DỊA PHƯƠNG

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐẢO TẠOBỘ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -----------★-----TRAN c ông dùngHOÀN THIỆN Tổ C HÚC VÀ HOẠI ĐỘNG CỦA C ÁC C O QUAN CHỈNH QU

BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐẢO TẠOBỘ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI -----------★-----TRAN c ông dùngHOÀN THIỆN Tổ C HÚC VÀ HOẠI ĐỘNG CỦA C ÁC C O QUAN CHỈNH QU