KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         349 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện

BỌ GIẢO DỤC VẢ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBẠNGTHỊ HƯƠNGHOÀN THIỆN KIÊM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CÔ PHẤN THAN 1)0 CÁC CÔNG TY KIỂM

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện TOÁN ĐỘC LẶP Õ VIỆT NAM THỤ C HIỆNLUẬN’ ÁN TIÉN SĨ KINH TÉHÀ NỘI- 2019BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIẸN TÀI CHÍNHĐẶNG THỊ Hl ONGHOÀN TH1ẸN K

IÊM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CÒ PHẤN THÂN 1)0 CÁC CÔNG TY KIÊM TOÁN ĐỘC LẬP Ó VIỆT NAM THỤ C HIỆNCHUYÊN NGÀNH: KÉ TOÁN MÀ SỎ: 9.34.03.01LUẬN (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện

ÁN TĨÉN Sĩ KINH TÉNGUÔI III ’ÓNG DẤN KHOA HỌC: PGS.TS. GIANG THỊ XUYÉ.NHÀ NỘI-2019iLỜI C AM ĐOANTôi xin cam đoan bân luận án này là công trình nghiên

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện

cừu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quá nêu trong luận án này là trung thực, có nguồn gổc rờ ràng vờ chưa từng công bố ờ một công trình nghiên cứu kh

BỌ GIẢO DỤC VẢ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBẠNGTHỊ HƯƠNGHOÀN THIỆN KIÊM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CÔ PHẤN THAN 1)0 CÁC CÔNG TY KIỂM

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện khoa học. dà có nhừng định hướng, ý kiến dỏng góp. cách thức sủa chừa Luận án vô cùng quý báu; dong thời luôn sát sao. luôn động vicn và giúp đờ nghi

ên cứu sinh bất cứ khi nào nghiên cứu sinh gặp khỏ khăn lừ dỏ giúp nghiên cứu sinh hoàn thành luận án này dũng hạn.Nghiên cứu sinh xin trân trọng cam (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện

ơn nhừng ý kiến đóng góp chân thành và quý báu của các nhà khoa học, sự hồ trợ nhiệt lình cúa các công ly kiểm toán, các kiếm toán viên hành nghe. Hội

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện

ke toán và kiểm toán Việt Nam. ĩĩội kiêm toán viên hành nghe Việt Nam trong quá trình nghiên cứu sinh thu thập tài liệu cho luận án.Nghiên cứu sinh c

BỌ GIẢO DỤC VẢ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBẠNGTHỊ HƯƠNGHOÀN THIỆN KIÊM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CÔ PHẤN THAN 1)0 CÁC CÔNG TY KIỂM

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiệnvà linh thần, giúp dờ nghiến cứu sinh hoàn ihành luận án.Cuối cũng, nghiên cửu sinh xin bày ló lời cảm ơn chân thành tới gia dinh và bạn bẽ dà dộng vi

ên, giúp dờ nghiên cữu sinh trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án này.NGHIÊN cứu SINHĐặng Thị HươngiiiMỊ c LỤCLỜI CAM ĐOAN............ (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện

...................iLỜI CÀM ƠN................................iiMỤC LỤC..................................iiiDANH MỤC CẤC CHỪ VIÉT TAT................v

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Các Công Ty Cổ Phần Than Do Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Ở Việt Nam Thực Hiện

iiDANH MỤC Sơ DO. BÀNG BIÉƯ..................X

BỌ GIẢO DỤC VẢ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBẠNGTHỊ HƯƠNGHOÀN THIỆN KIÊM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CÔ PHẤN THAN 1)0 CÁC CÔNG TY KIỂM

BỌ GIẢO DỤC VẢ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHBẠNGTHỊ HƯƠNGHOÀN THIỆN KIÊM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CÔ PHẤN THAN 1)0 CÁC CÔNG TY KIỂM