KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Phân Tích Tài Chính Trong Các Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Niêm Yết Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         235 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Phân Tích Tài Chính Trong Các Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Niêm Yết Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Phân Tích Tài Chính Trong Các Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Niêm Yết Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán

BỌ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNH === eâ ===DÀM THANH TŨHOÀN TH1ẸN HẸ THÕNG CHỈ TIÊU PHẤN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CẤC CÔNG TY KINH DOANH

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Phân Tích Tài Chính Trong Các Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Niêm Yết Trên Sở Giao Dịch Chứng KhoánH BẤT DỌNG SẢN NIÊM YÉT TRÊN sò GIAO DỊCH CHÚNG KHOÁNLUẬN ÁN T1ÉN Sĩ KINH TÉHà Nội - 2016BỌ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNH === Èã ===

ĐÀM THANH TỦHOÀN TH1ẸN HẸ THÕNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÔNG TY KINH DOANH BÁT DỘNG SẤN NIÊM YẺT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁNChuyên ng (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Phân Tích Tài Chính Trong Các Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Niêm Yết Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán

ành: Ke toán Mã số: 62.34.03.01LUẬN ÁN TTÉN sĩ KINH TÉNguôi hướng dần khoa học:PGS.TS. NGĨTÊN QT'ANG HÙNGTS. NGVYÉ.N VÀN HẬUHà Nội-2016LỜI CAM DOANTôi

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Phân Tích Tài Chính Trong Các Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Niêm Yết Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán

xin cam đoan bán luận án là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các sô lieu, kềt quá ncu trong luận án là trung thục và có nguỏn gôc rò ràng.TÁC GIẢ

BỌ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNH === eâ ===DÀM THANH TŨHOÀN TH1ẸN HẸ THÕNG CHỈ TIÊU PHẤN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CẤC CÔNG TY KINH DOANH

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Phân Tích Tài Chính Trong Các Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Niêm Yết Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán quan lình hình nghiên cứu liên quan đen đê lài23. Mục tiêu nghiên cứu của luận ân104. Đối lượng và phạm vi nghiên cứu của luận án105. Phương pháp ngh

iên cứu cua luận án116. (’ác kết quà nghiên cứu dự kiến cùa luận án137. Kêt cấu của luận ản14CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÉ HỆ THÕNG Clii TILL PHẤN TÍCH TÀI CII (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Chỉ Tiêu Phân Tích Tài Chính Trong Các Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản Niêm Yết Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán

LXTI TRONG CÁC CÔNG TỶ CÓ PHÁN151.1. Tống quan về phân tích tài chính công ty cô phần151.1.1. Khái niệm về công ty cô phân15

BỌ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNH === eâ ===DÀM THANH TŨHOÀN TH1ẸN HẸ THÕNG CHỈ TIÊU PHẤN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CẤC CÔNG TY KINH DOANH

BỌ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNH === eâ ===DÀM THANH TŨHOÀN TH1ẸN HẸ THÕNG CHỈ TIÊU PHẤN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CẤC CÔNG TY KINH DOANH