KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         173 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘILẠI XUÂN MÒNHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ HỒ TRỢ NÔNG DÃN VIỆT NAMLUẬN ẤN TIÉN Sĩ KINH TÉHANOI-

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Nam-2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘILẠI XUÂN MÔNHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÃN VIỆT NAMNgành: Quàn lý kinh tề M

ã sắ: 9 34 04 10LUẬN ÁN TIỀN Sĩ KINH TÉNgười hưởng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn2. TS. Vù Dinh ÁnhHÀ NỘI - 2019LỜI CAM ĐOANrỏi xin cam đoan (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Nam

dây là công trinh nghiên cứu cúa riêng tôi. Các sỏ liệu nêu trong luận án là trung thực. Nhừng kết luận khoa học của luận án chưa từng dược ai công bo

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Nam

trong bai kỳ công trình nào khác.TÁC GIÀ HẬN ÁNLại Xuân MônMỤC LỤCMỞ ĐẦU.......................................................................1Chưưn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘILẠI XUÂN MÒNHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ HỒ TRỢ NÔNG DÃN VIỆT NAMLUẬN ẤN TIÉN Sĩ KINH TÉHANOI-

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Nam1.1.1.Nghiên cứu về vai trò của tín dụng đối với phát triển nông nghiệp,nông thôn..............................................................101.1.2

.Nghiên cứu về Quỳ Hỏ trợ của Nhà nước cho phát triền nôngnghiệp, nông thôn......................................................121.1.3.Nghiên cứu về (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Nam

tài chính vi mô trong nông nghiệp, nông thôn......131.1.4.Nghiên cửu về hiệu quá cùa hồ (rợ tín dụng trong nông nghiệp....161.2.Tinh hình nghiên cứu

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Nam

trong nước........................................201.2.1.Nghiên cửu về tín dụng cho nông nghiệp nông thôn................201.2.2. Nghiên cứu về Quỳ t

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘILẠI XUÂN MÒNHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ HỒ TRỢ NÔNG DÃN VIỆT NAMLUẬN ẤN TIÉN Sĩ KINH TÉHANOI-

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Namoạt động cùa hỏ trự tín dụng cho nông dânvà nông nghiệp.........................................................241.3.Khoáng trống và vấn để nghiên cữ

u......................................261.3.1.Khoang (rống nghiên cứu.........................................26 (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Hoạt Động Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỌI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘILẠI XUÂN MÒNHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ HỒ TRỢ NÔNG DÃN VIỆT NAMLUẬN ẤN TIÉN Sĩ KINH TÉHANOI-