KHO THƯ VIỆN 🔎

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hòn Gai - Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         228 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hòn Gai - Quảng Ninh

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hòn Gai - Quảng Ninh

htt ps ://k both u vi e n .comBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9001 -2015ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DỤNG DÃN DỤNG VÀ CÔNG NG

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hòn Gai - Quảng NinhGHIỆPKHÁCH SẠN HÒN GAI - QUẢNG NINHSinh viên: HOÀNG VIỆT PHỦGiáo viên hướng dẫn: PGS.TS. ĐOÀN VÀN DUÁNThS. NGUYỄN TIÉN THÀNHHÀI PHÒNG 2019Khách sạn Hò

n Gai - Quảng NinhBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGKHÁCH SẠN HÒN GAI - QUẢNG NINHĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP HẸ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH: XÂ (Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hòn Gai - Quảng Ninh

Y DƯNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPSinh viên: HOÀNG VIỆT PHÚCìiáo viên hướng dẫn: PCÌS.TS. ĐOÀN VÀN DƯÁNThS. NGUYÊN TIÉN THÀNHHẢI PHÒNG 2019Hoàng Việt PhúT

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hòn Gai - Quảng Ninh

rang 2Khách sạn Hòn Gai - Quảng NinhBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÒNG • • •NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆPSinh viên: Hoàng Việt Phủ Mã

htt ps ://k both u vi e n .comBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9001 -2015ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DỤNG DÃN DỤNG VÀ CÔNG NG

(Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hòn Gai - Quảng Ninhuảng NinhPHẤN IKIÊN TRÚC+ KẼT CÁU(10%)+(45%)GVHD : PGS/TS. ĐOÀN VĂN IM ẤN SINH MÊN : HOÀNG MỆT PHÍ LÓP:XÂYDỰNGK18NHIỆM VỤ:Phần kiến trúc:THƯYÉT MINH K

IÉN TRÚC (Đồ Án Tốt Nghiệp) Khách Sạn Hòn Gai - Quảng Ninh

htt ps ://k both u vi e n .comBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9001 -2015ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH: XÂY DỤNG DÃN DỤNG VÀ CÔNG NG