KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         67 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM...............HÀ DIỆU HƯƠNGTi ll dê tài:HOẠT ĐỌNG SINH KÉ CỦA HỌ DÂN TỌC THIÊU SÓ XÀ VI HƯƠNG. HUYỆN BẠCH

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu THÔNG. TÌNH BÁC KẠNTRONG BÔI CẢNH BIẾN DÕI KHÍ HẠUKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạoDịnlì hướng đề tàiChuyên ngànhKhoaKhóa: Chính quy: Hướng Nghi

ên cứu: Phát triển nông thôn: Kinh tế và PTNT: 2014-2018Thái Nguyên - Nãni 2018LỜI CẤM ƠNDược sự nhât trí của Ban Giám Hiệu, thầy cô giáo khoa Kinh tê (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

& Phát triên nông thôn. Trường Đại I1ỌC Nông Lâm Thái Nguyên, sau một thời gian thực tập tốt nghiệp tại xà Vi Hương, huyện Bạch Thông, tinh Bắc Kạn.

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

nay em đà hoàn thành báo cáo với tên để tài: " Hoạt động sinh kế cùa hộ dân tộc thiểu so xà Vi Hương, huyện Bạch Thông, tinh Bàc Kụn trong hôi cành bi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM...............HÀ DIỆU HƯƠNGTi ll dê tài:HOẠT ĐỌNG SINH KÉ CỦA HỌ DÂN TỌC THIÊU SÓ XÀ VI HƯƠNG. HUYỆN BẠCH

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậun trường Dili học Nông lâm Thái Nguyên, xin gưi lời câm ơn sâu sốc đến giông viên ThS. Đặng Thi Bích Huệ đã chi bào và hướng dẫn tận lình đẻ em hoàn t

hành báo cáo thực lập 101 nghiệp.Cho phép em gửi lời câm ơn chân thành tới cán bộ và nhân dân xà Vi Hương, huyện Bạch Thông, tinh Bàc Kạn đà nhiệt lìn (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

h giúp đờ. cung câp những thông tin và sỗ liệu can thiết và tạo mọi điều kiện giúp em hoàn thành đợi thực lập tòt nghiệp này. Ngoài ra. các cán bộ xà

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

còn chi bào tận tình, chia sè nhưng kinh nghiệm thực tè trong quá trình công tác. đó là những ý kiên hẽt sức bỡ ích cho em sau khi ra trường.Em xin ch

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM...............HÀ DIỆU HƯƠNGTi ll dê tài:HOẠT ĐỌNG SINH KÉ CỦA HỌ DÂN TỌC THIÊU SÓ XÀ VI HƯƠNG. HUYỆN BẠCH

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậum 2017................23Bang 4.2. Diện tích, sàn lượng, cơ cấu các loại cây trồng cùa xă Vi Hương giai đoạn năm 2015 - 2017...........................

............................25Bàng 4.3. Cơ câu các loại vật nuôi trên địa bàn xà Vi Hương năm 2015 - 2017.26Bang 4.4. Tinh hình dán số và lao động xã (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

Vi Hương năm 2017...........27Báng 4.5. Thiệt hại về người, tai sân, cỡ sơ hạ tầng và kinh tề do thiên tai giai đoạn năm 2015 - 2017..................

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

.....................................32Bang 4.6: Thông tin chung về hộ và chủ hộ điều tra....................33Báng 4.7: Thông tin chung về các thành

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM...............HÀ DIỆU HƯƠNGTi ll dê tài:HOẠT ĐỌNG SINH KÉ CỦA HỌ DÂN TỌC THIÊU SÓ XÀ VI HƯƠNG. HUYỆN BẠCH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM...............HÀ DIỆU HƯƠNGTi ll dê tài:HOẠT ĐỌNG SINH KÉ CỦA HỌ DÂN TỌC THIÊU SÓ XÀ VI HƯƠNG. HUYỆN BẠCH