KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sản

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         166 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sản

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sản

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNTXIÊN CHẢN NUÔINGUYỀN THI HƯƠNGVCN 1952KHĂ NĂNG SINH TRU Ô NG, SINH SÁN CỨA LỢN LANDRACE X (YORKSHIRE X VCN-

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sản-MS15) QUA CÁC THÊ HỆ VÀ SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐỜI CON KHI PHỐI VỚI Đực PIETRAIN X DUROCLUẬN ẤN HẾN SÌ NÔNG NGHIỆPHÀ NỘI-2018BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ NÔNG

NGHIỆP &PTNTMEN CHÀN NUÔINGUYÊN THI HƯƠNGKHẢ NĂNG SINH TRƯỜNG, SINH SÀN CỦA LỢN LANDRACE X (YORKSHIRE X VCN-MS15) QUA CÁC THẾ HẸ VÀ sức SÁN XUẤT CỦA Đ (Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sản

ỜI CON KHI PHốì VỚI Đực PIETRAIN X DUROCCHUYÊN NGÀNH: Chùn nuôi MẢ SÔ:9.62.01.05LTĩẠN ÁN TĨÉN ST NÔNG NGTĨĨẸPNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:1.PGS.TS. ĩ.ê Di

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sản

nh Phùng2.TS. Phạm Sỹ TiệpHÀ NỌI - 2018LỜI CAM ĐOANrôi xin cam đoan đày lã công trinh khoa học cùa tôi, trong khuôn khò đe tài cap Nhà nước mà so DTDL

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNTXIÊN CHẢN NUÔINGUYỀN THI HƯƠNGVCN 1952KHĂ NĂNG SINH TRU Ô NG, SINH SÁN CỨA LỢN LANDRACE X (YORKSHIRE X VCN-

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sảná trình thực hiện luận án này đà được câm em vả các thông tin trích dần trong luận án này dã dược chi rõ nguồn gốc.ỉ là Nội, ngày 12 thảng 8 nám 2018N

ghiên cứu sinhNguyền Thi llưoiìgLỜI CẢM ƠNTrong suốt quá trình học tập. nghiên cừu và hoàn thành luận án. tôi dà nhận được sự ùng hộ. động viên và giú (Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sản

p dờ het sức quỷ báu cùa các có nhàn, tập thè.Tòi xin bày to lòng biêl on sâu sác. lời cam ơn chân thành tới PGS. TS. l.è Dinh Phùng và TS. Phạm Sỹ Ti

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sản

ệp đà tận tình hướng dan, giúp dờ trong SUÔI quá trình học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận án.Tôi xin chân thành câm ơn tập thè Pan Giám dốc, Phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNTXIÊN CHẢN NUÔINGUYỀN THI HƯƠNGVCN 1952KHĂ NĂNG SINH TRU Ô NG, SINH SÁN CỨA LỢN LANDRACE X (YORKSHIRE X VCN-

(Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sảnin chân thành cam on Ban Giám dóc. tập thè cân bộ công nhân viên Trung tàm Nghiên cứu lợn Thụy Phương dà luôn ùng hộ, động viên và lạo diêu kiện giúp

dờ lôi vê mọi mạt trong quá trinh hoàn thành luận ân này.Xin câm ơn bạn bè. dong nghiệp, người thán dà dộng viên tôi trong suốt quá trình học lập. ngh (Luận Án Tiến Sĩ) Khả Năng Sinh Trưởng, Sinh Sản Của Lợn Landrace X (Yorkshire X Vcn-Ms15) Qua Các Thế Hệ Và Sức Sản

iên cừu và hoàn thành luận án.Ilà Nội. ngày 12 thảng 8 nấm 2018Nghiên cứu sinhNguyễn Thi HươngiiDANH MỤC CHŨ' VIÊT TẮT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNTXIÊN CHẢN NUÔINGUYỀN THI HƯƠNGVCN 1952KHĂ NĂNG SINH TRU Ô NG, SINH SÁN CỨA LỢN LANDRACE X (YORKSHIRE X VCN-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNTXIÊN CHẢN NUÔINGUYỀN THI HƯƠNGVCN 1952KHĂ NĂNG SINH TRU Ô NG, SINH SÁN CỨA LỢN LANDRACE X (YORKSHIRE X VCN-