KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         97 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC Y DượcDẠNG TH ANH SƠNKÉT QUẢ DĨẺU TRỊ BẢO TÒN KHÔNG PHÀU THUẠTCHÁN THƯƠNG GAN DO C HẤN THU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt ĐứcU ONG BỤNG KÍN TẠI BẸNH V1ẸN Hữu NGHỊ VIẸT DỬCChuyên ngành: Ngoại khoa Mã số : NT 62.72.07.50LUẬN VẦN BÁC SĨ NỘI TRÚNGƯỜI HƯỞNG DAN KHOA HỌC1.GS TS Tr

ịnh Hồng Son2.TS Vũ Thị Hồng AnhTHÁI NGUYÊN - NĂM 2019Số hóa bới Trung lâm Học liêu và Công nghê thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vniiLỜI CAM ĐOANTỏ (Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

i xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu cùa riêng lôi. các số liệu, kết qua nghiên cứu ghi trong luận văn là Irung (hực và chưa từng được công bổ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

Irong bai kỳ công trình nghiên cứu nào khác.'l*hái Nguyên, ngày 29 tháng 12 nãm 2019Tác giả luận vãnĐặng Thanh SonSố hóa bời Trung lâm Học liêu và Cón

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC Y DượcDẠNG TH ANH SƠNKÉT QUẢ DĨẺU TRỊ BẢO TÒN KHÔNG PHÀU THUẠTCHÁN THƯƠNG GAN DO C HẤN THU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đứcg Dại Học Y Dược Thái Nguyên, Ban Giám đốc, tập thê các khoa ngoại bệnh viện Trung ĩ long Thái Nguyên. Ban Giám dôc cùng tập thê khoa L' Bướu Bệnh việ

n Hữu Nghị Việt Dire, tập thể khoa Ngoại bệnh viện trường Đại Học Y Khoa Đại Học Thái Nguyên dà dạy bao. tạo diêu kiện thuận lợi cho tôi trong quá trì (Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

nh học tập nội trú và nghiên cửu.Xin cám ơn tai ca các bệnh nhàn và người nhà bệnh nhân dà nhiệt tình hợp rác. cung cap các thông rin càn thiết trong

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

quá trình nghiên cứu. Vời lòng kính trọng và bicl on sâu sàc, lôi xin câm on chân thành tới GS. TS. Trịnh Hồng Sơn, Ts. l u Thị Hồng Anh. ỉ hầy, cô đà

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC Y DượcDẠNG TH ANH SƠNKÉT QUẢ DĨẺU TRỊ BẢO TÒN KHÔNG PHÀU THUẠTCHÁN THƯƠNG GAN DO C HẤN THU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức này.Xin câm ơn bo mẹ và gia đình nhùng người luôn bèn rôi động viên, cám ơn vợ luôn ben cạnh và tạo diều kiện thuận lợi nhát dè lôi học lập và nghiên

cừu. ('ám ơn các bạn bè đòng nghiệp và các bạn nội trú đầ giúp dờ. động viên lôi trong quá trình học lập và hoàn thiện luận vàn này.Xin chân thành cá (Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

m ơn!Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 20 ỉ 9Học viênĐộng Thanh SơnSỗ hóa bởi Trung tâm Hoe liêu vã Công nghê thõng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnDAN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Kết Quả Điều Trị Bảo Tồn Không Phẫu Thuật Chấn Thương Gan Do Chấn Thương Bụng Kín Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

H MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤTAAST : American Association for Surgical of Trauma

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC Y DượcDẠNG TH ANH SƠNKÉT QUẢ DĨẺU TRỊ BẢO TÒN KHÔNG PHÀU THUẠTCHÁN THƯƠNG GAN DO C HẤN THU

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC Y DượcDẠNG TH ANH SƠNKÉT QUẢ DĨẺU TRỊ BẢO TÒN KHÔNG PHÀU THUẠTCHÁN THƯƠNG GAN DO C HẤN THU