KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Ngắn Hạn Và Trung Hạn Của Phẫu Thuật Chuyển Gốc Đại Động Mạch Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         194 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Ngắn Hạn Và Trung Hạn Của Phẫu Thuật Chuyển Gốc Đại Động Mạch Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Ngắn Hạn Và Trung Hạn Của Phẫu Thuật Chuyển Gốc Đại Động Mạch Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÂO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGĨĨYẺN Till LY LYKÉT QUẢ NGẲN HẠN VÀ TRƯNG HẠN C ỦA PHẢU THUẬT CHUYÊN GÓC DẠI ĐỌNG M

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Ngắn Hạn Và Trung Hạn Của Phẫu Thuật Chuyển Gốc Đại Động Mạch Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Thành Phố Hồ Chí MinhMẠCHTẠI BỆNH VIỆN NHI DÓNG 1 THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLUẬN ÁN T1ÉN sỉ Y HỌCTP.HÒ CHÍ -MINH. NẢM 2020Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC ¥ Dược thành phó

hò chí minhNGUYỀN THỊ I.Y LYKÉT QUẢ NGẲN HẠN VÀ TRƯNG HẠN CỦA PHẢƯ THƯẢT CHƯYÉN GÓC ĐẠI ĐỘNG MẠC HTẠI BẸNĨĨ VĨẸN NHĨ ĐÒNG 1 TĨĨÀNĨĨ PHÓ ĨĨÒ cm MINI!NG (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Ngắn Hạn Và Trung Hạn Của Phẫu Thuật Chuyển Gốc Đại Động Mạch Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

ÀNH: NHI KHOA MÃ SÒ: 62720135LUẬN ÁN TIẾN sì Y HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:•1.PGS.TSAT MINH PHỨC2.PGS.TS.LẲM THỊ MỲTP.HÒCIIÍ MINH, NĂM 2020iLỜI CAM DO

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Ngắn Hạn Và Trung Hạn Của Phẫu Thuật Chuyển Gốc Đại Động Mạch Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

ANTỏi xin cam đoan đây là còng (rinh nghiên cứu cua riêng lôi. các kèt qua nghiên cứu được (rình bày (rong luận án là (rung thực, khách quan và chưa l

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÂO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGĨĨYẺN Till LY LYKÉT QUẢ NGẲN HẠN VÀ TRƯNG HẠN C ỦA PHẢU THUẬT CHUYÊN GÓC DẠI ĐỌNG M

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Ngắn Hạn Và Trung Hạn Của Phẫu Thuật Chuyển Gốc Đại Động Mạch Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Thành Phố Hồ Chí Minh...............................................iiDanh mục các chừ viết tắt.........................................ivDanh mụcđối chiếu các thuật ngừ n

ước ngoài và tiếng Việt.........VDanh mụccác bang................................................viDanh mụccác hình, sơ dồ............................ (Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Ngắn Hạn Và Trung Hạn Của Phẫu Thuật Chuyển Gốc Đại Động Mạch Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

...........viiiDanh mụccác biểu đồ.............................................ixMỜ ĐẤU.............................................................1C

(Luận Án Tiến Sĩ) Kết Quả Ngắn Hạn Và Trung Hạn Của Phẫu Thuật Chuyển Gốc Đại Động Mạch Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Thành Phố Hồ Chí Minh

hương 1. TONG QUAN TÀI LIỆU.......................................3

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÂO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGĨĨYẺN Till LY LYKÉT QUẢ NGẲN HẠN VÀ TRƯNG HẠN C ỦA PHẢU THUẬT CHUYÊN GÓC DẠI ĐỌNG M

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÂO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGĨĨYẺN Till LY LYKÉT QUẢ NGẲN HẠN VÀ TRƯNG HẠN C ỦA PHẢU THUẬT CHUYÊN GÓC DẠI ĐỌNG M