KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         185 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyên

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI ĨIỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHLÝ VÀN TOÀNHUY ĐỘNG VÓN CHO XÂY DựNG NÔNG THÔN MÓI Ỏ TỈNH THÁT NGUYÊNLUẠN ÁN TIÉN sĩ

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyên KINH TÉTHÁT NGUYÊN-2017DẠI nọc TỊIÁĨ NGUYÊN TRƯỜNG DẠT ĨĨỌC KINH TÉ \ À QUẤN TRỊ KINH DOANHĨÁ’ VÃN TOÀNHUY ĐỎNG VÓN CHO XÂY DỤNG NÔNG THÔN MÓI Ỏ TÍNH

THÁI NGUYÊN( huyên ngành: Kinh tê nòng nghiệp Mã số: 62.62.01.15LUẬN ÁN TIẾN Sì KINH TẾNgười hướng dẫn khoa học: 1. rs. Ngô Xuân Hoàng2.TS. Phi Văn K (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyên

ỳTĨĨẤĨ NGUYÊN - 2017iLỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây lã công trinh nghiên cứu cũa cá nhàn, các kết qua nghiên cứu được trinh bây trong luận án lã tru

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyên

ng thực, khách quan và chưa từng được bào vệ đê lấy bất kỳ học vị nào ờ trong và ngoài nước. Mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận án đà được cám on.

ĐẠI ĨIỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHLÝ VÀN TOÀNHUY ĐỘNG VÓN CHO XÂY DựNG NÔNG THÔN MÓI Ỏ TỈNH THÁT NGUYÊNLUẠN ÁN TIÉN sĩ

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyênốn cho xây dựng nông thôn mới ờ tình Thái Nguyên" tôi dã nhận dược sự giúp dở. hướng dần tận tinh của các Thầy. Cô giáo khoa Kinh tế. trưởng Dại học K

inh tế & Quân trị kinh doanh - Dại học Thãi Nguyên và cãc sỡ, ban. ngành thuộc linh Ihái Nguyên. Tôi xin gưi lời cam ơn trần ihànli đen: Ban chi đạo x (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyên

ây dựng N IM linh Thái Nguyền; Vàn phòng Điều phơi chương trình NTM (inh Thái Nguyên; Chính quycn địa phương và bà cơn nhân dân huyện Phú Bình, huyện

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyên

Dong Hy và huyện Định Hóa tính Thái Nguyên đà lạơ mọi điều kiện giúp đờ đe tôi hoàn thành được luận án.Đặc biệt, lôi xin bày lớ lòng biết ơn sâu sac l

ĐẠI ĨIỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHLÝ VÀN TOÀNHUY ĐỘNG VÓN CHO XÂY DựNG NÔNG THÔN MÓI Ỏ TỈNH THÁT NGUYÊNLUẠN ÁN TIÉN sĩ

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyênian học lập và nghiên cứu luận án. tôi đà nhận được sự hồ trợ. động viên giúp dờ tận linh lừ đong nghiệp, các đồng chí lành đạo nơi tôi dang công lác

tôi xin trân trọng câm ơn sự quan tâm giúp dờ quý báu đó.Cuối cùng, tỏi xin bây tỏ lòng biết ơn sâu sảc tới gia dinh, bạn bê. những người thân trong g (Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyên

ia dinh tỏi. dà dộng viên, chia sẽ. tạo mọi diều kiện tốt nhất dê lòi hoàn thành luận án này.Tác giảLý Vàn loàniii.MỤC LỤCLÒI CAM ĐOAN................

(Luận Án Tiến Sĩ) Huy Động Vốn Cho Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Tỉnh Thái Nguyên

..................................iLÒI CẢM ƠN...................................................iiMỤC LỤC.............................................

ĐẠI ĨIỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHLÝ VÀN TOÀNHUY ĐỘNG VÓN CHO XÂY DựNG NÔNG THÔN MÓI Ỏ TỈNH THÁT NGUYÊNLUẠN ÁN TIÉN sĩ

ĐẠI ĨIỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHLÝ VÀN TOÀNHUY ĐỘNG VÓN CHO XÂY DựNG NÔNG THÔN MÓI Ỏ TỈNH THÁT NGUYÊNLUẠN ÁN TIÉN sĩ