KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         239 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRUÔNG ĐẠI nọc KINH TẾ QUỐC DÂNNGUYÊN Till THANHIIIÉÌỈHOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ Nước DỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIỆT NAMI.VẬN Á

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Việt NamÁN TIẾN si KINH TEIIÀ NỘI-2011Bộ GIÁO 1)1 ( VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ ỌUÕC DÂNNGUYEN THỊ THANH HIẾUHOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI THỊ TRƯ

ỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMChuyên ngành : Kinh tế chính trịMã SỐ: 62.31.01.01LIẬN ẤN TIẾN SỈ KINH TÉNGƯỜI 111 ỨNG DÁN KHOA HỌC:1.GS.TS Phạm Quang Phan2.T (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

S Đào Lê MinhHÀNỌI-2011LÕI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây là cóng trình nghiên cứu dộc lập của tôi. Các sổ liệu dược sư dụng trong luận án là trung thực

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

, có nguồn gôc rò ràng. Những kêt quà cua luận án chưa tửng dược công bố trong bất cử công trinh khoa học nào.Tác giã luận ánNguyễn Thị Thanh HiếuMỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRUÔNG ĐẠI nọc KINH TẾ QUỐC DÂNNGUYÊN Till THANHIIIÉÌỈHOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ Nước DỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIỆT NAMI.VẬN Á

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Việt NamDÔI VÓT TTCK VĨẸ.T NAM111.1.NHÙNG VẤN DÊ CHUNG VÉ THỊ TRUÔNG CHÚNG KHOẢN111.2.QUÀN LÝ N1LĨ NT Óc DÓ1 vởl TI CK191.3.KINH NGHIỆM CỦA MỌT so NƯỚC TRÊN T

HE GIÓI VẺ QLNN DOI VỚI TTCK VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIẸT NAM51CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC ĐOI VỚI TTCK VIỆ T NAM702.1.KHÁI QUÁT Sự HÌNH THÀNH (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

VÀ PHÁT TRIÉN CỦA ĨTCK VIỆT NAM702.2.PHÀN TÍCH THỰC TRẠNG QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI TTCK VIỆT NAM872.3.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QLNN ĐÔI VÓI TTCK VIỆT NAM1

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

04

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRUÔNG ĐẠI nọc KINH TẾ QUỐC DÂNNGUYÊN Till THANHIIIÉÌỈHOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ Nước DỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIỆT NAMI.VẬN Á

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRUÔNG ĐẠI nọc KINH TẾ QUỐC DÂNNGUYÊN Till THANHIIIÉÌỈHOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ Nước DỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIỆT NAMI.VẬN Á