KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         228 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Nam

ịlBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRj ÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÃNCHU TIẾN ĐẠTHÀNH VI NGƯỜI TIÉU DÙNG VÀ CHIÊN Lược MARKETING HỒN Hựp CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỂN

(Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Nam THÔNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAMCHUYÊN NGÀNH: QUAN trị kinh doanh (MARKETING) MÃ SỐ: 62.34.01.02LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾNgirời hướng dần khoa học: oO•GS. TS

KH. LIƠNG XUÂN QUỲPGS.TS. LzU VĂN NGHIÊMHÀ xộl, XÀM 2014LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cừu cua riêng tôi. Các sô liệu, kêt quà (Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Nam

nêu trong luận án là trung thực. Các tài liệu tham khào có nguôn trích dan rô ràng.Túc già luận ániiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ..............................

(Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Nam

.........................i.MỤC LỤC...........................................................iỉDANH MỤC BẢNG BIẺU ....................................

ịlBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRj ÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÃNCHU TIẾN ĐẠTHÀNH VI NGƯỜI TIÉU DÙNG VÀ CHIÊN Lược MARKETING HỒN Hựp CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỂN

(Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Nam.XCHƯƠNG 1: MỚ ĐÁU....................................................11.1.Sự cần thiết................................................1l.ì.l về lý th

uyết..............................................I1.1.2Sự cần thiết xuất phát lừ thực lien ......................51.2.Bối cánh nghiên cứu: hiện trạng (Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Nam

thị trường viễn thông (li (lộng Việt Nam ..111.3.Mục đích vã nhiệm vụ cùa nghiên cửu ........................181.3.1Mục đích nghiên cứu..............

(Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Nam

....................... 181.3.2Nhiệm vụ nghiên cứu:.....................................181.3.3(’âu hói nghiên cứu....................................

ịlBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRj ÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÃNCHU TIẾN ĐẠTHÀNH VI NGƯỜI TIÉU DÙNG VÀ CHIÊN Lược MARKETING HỒN Hựp CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỂN

(Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Namhiên cứu......................................201.5Phương pháp nghiên cứu: .....................................211.6Những (lóng góp của luận án:.....

............................221.6.1.Đỏng góp về lý luận.....................................22 (Luận Án Tiến Sĩ) Hành Vi Người Tiêu Dùng Và Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp Của Các Doanh Nghiệp Viễn Thông Di Động Tại Việt Nam

ịlBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRj ÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÃNCHU TIẾN ĐẠTHÀNH VI NGƯỜI TIÉU DÙNG VÀ CHIÊN Lược MARKETING HỒN Hựp CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỂN