KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng Động

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng Động

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng Động

https://khoth u vi en .comBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯ ƠNGLUẬN VÀN TÓT NGHIỆPHOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THE TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng ĐộngHAO NĂNG ĐỌNGChuyên ngành: Quàn trị kinh doanhNGUYỄN VĂN NAMHà Nội, tháng 5 năm 2019Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGẶ Ạ sjs Ạ Ậ Ạ ỉj

:LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPHOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THỂ THAO NĂNG ĐỘNGNgành: Quân trị kinh doanh Chuyên ngành: Quàn trị kinh doanh Mã (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng Động

số: 83.40.101Họ tên học viên: Nguyễn Văn Nam Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyen Thu ThủyHà Nội, tháng 5 năm 2019iLỜI CAM ĐOANTôỉ xin cam đoan luận văn nà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng Động

y là do bân thân tự thực hiện có sự hồ trợ từ giang viên hướng dần và không sao chép các công trình nghiên cứu cùa người khác. Các dừ liệu thông tin t

https://khoth u vi en .comBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯ ƠNGLUẬN VÀN TÓT NGHIỆPHOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THE TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng ĐộngỜI CẤM ƠNXin chân (hành gưi lởi cám ơn đến PGS.TS Nguyền Thu Thuy, người dà trực tiếp hướng đản. giúp đờ em trong suốt thời gian thực hiện đề tài nghi

ên cứu. Bang kiến (hức chuyên môn và sự lận tinh. cô dà giúp em hiểu rò nhiều vấn dề và (ạo diều kiện tốt nhất để em hoàn thành luận vân này. Dồng thờ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng Động

i, em xin gửi lời câm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng Động

hùng kiến thức cơ bân vừng chắc làm nền lãng dê em hoàn Ihành luận vãn lốl nghiệp này. Bên cạnh dó. em xin dược gừi lời câm

https://khoth u vi en .comBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯ ƠNGLUẬN VÀN TÓT NGHIỆPHOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THE TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng Động quá trình thực hiện luận vãn này.Em xin chân thành cam ơn!I lọc viênNguyễn Văn NamiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.............................................

..iLỜI CẢM ƠN................................................iiDANH MỤC BẢNG.............................................viDANH MỤC CÁC CHỪ VIẾT TẤT.. (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng Động

.............................viiiLỜI MỜ ĐÀU.................................................11.Tính cấp thiết.........................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Thể Thao Năng Động

.12.Tổng quan tình hình nghiên cứu..........................23.Mục tiêu nghiên cứu.....................................2

https://khoth u vi en .comBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯ ƠNGLUẬN VÀN TÓT NGHIỆPHOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THE TH

https://khoth u vi en .comBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯ ƠNGLUẬN VÀN TÓT NGHIỆPHOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THE TH