KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Cho Thuê Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Mtv Cho Thuê Tài Chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin-Leasing Vfl)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         133 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Cho Thuê Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Mtv Cho Thuê Tài Chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin-Leasing Vfl)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Cho Thuê Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Mtv Cho Thuê Tài Chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin-Leasing Vfl)

Bộ GIẢO IM c VÀ ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KIIOẤ HÀ NỘIzc zu JĐINH HÀM LONGO> Zs—*> ZHOÀN THIÊN HẸ THÒNG THÔNG TIN HỎ TRỢ CHỌ THUÊ TÀI CHÍNH TẢI CÓNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Cho Thuê Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Mtv Cho Thuê Tài Chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin-Leasing Vfl)G TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH CÒNG NGHIỆP TÀI THỦY VIỆT NAM (ỉinashin-leasing VFL)LUẬN VÁN THẠC sỉ KỸ THUẬT QUÀN TRỊ KINH DOANH£ —*> ©Hà Nội -2013L

uạn vãn tot nghiệpMỤC LỤCMỤC LỤC..................................................................1LỜI CAM ĐOAN....................................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Cho Thuê Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Mtv Cho Thuê Tài Chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin-Leasing Vfl)

......................4DANH MỤC CHỪ VIÉT TAT....................................................5DANH MỤC BÀNG BIẺƯ. HÌNH VÈ. sơ Đơ...................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Cho Thuê Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Mtv Cho Thuê Tài Chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin-Leasing Vfl)

....................6LỜI MỎ ĐÂU...............................................................8CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẬN CHƯNG VẺ HẸ THÕNG THÔNG TIN HỎ

Bộ GIẢO IM c VÀ ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KIIOẤ HÀ NỘIzc zu JĐINH HÀM LONGO> Zs—*> ZHOÀN THIÊN HẸ THÒNG THÔNG TIN HỎ TRỢ CHỌ THUÊ TÀI CHÍNH TẢI CÓNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Cho Thuê Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Mtv Cho Thuê Tài Chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin-Leasing Vfl)1.1.1Thòng tin (information), dừ liệu (data) vã vai trò cùa chủng trong kinh tế-xà hội...............................................................1

11.1.2Thòng tm kinh tế và quy trinh xử lý TT kinh tế.................141.1.3Các giai đoạn phát triển cùa quá trinh xử lý thòng tin kinh tế.151.1.4Hệ t (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Cho Thuê Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Mtv Cho Thuê Tài Chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin-Leasing Vfl)

hống thòng tin (HTTT).....................................15J.2. Các HTTT cho thuê tài chinh........................................191.2.1Hộ thống xử

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Cho Thuê Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Mtv Cho Thuê Tài Chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin-Leasing Vfl)

lý giao dịch TPS..................................191.2.2Hệ thông thòng till phục vụ quân lý(MIS)......................201.2.3Hệ thống chuyên gia(KWS

Bộ GIẢO IM c VÀ ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KIIOẤ HÀ NỘIzc zu JĐINH HÀM LONGO> Zs—*> ZHOÀN THIÊN HẸ THÒNG THÔNG TIN HỎ TRỢ CHỌ THUÊ TÀI CHÍNH TẢI CÓNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Cho Thuê Tài Chính Tại Công Ty Tnhh Mtv Cho Thuê Tài Chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin-Leasing Vfl)..............................29

Bộ GIẢO IM c VÀ ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KIIOẤ HÀ NỘIzc zu JĐINH HÀM LONGO> Zs—*> ZHOÀN THIÊN HẸ THÒNG THÔNG TIN HỎ TRỢ CHỌ THUÊ TÀI CHÍNH TẢI CÓNG