KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacera

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         124 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacera

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacera

iBộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGPHẠM BÁ THANGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sự TẠI CÔNG TY TNIỈII DÔNG LÂM DOLACERALUẬN VĂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm DolaceraĂN THẠC sỉNGÀNH QUÀN TRỊ KINH DOANHCHUYÊN NGÀNH: QUÀN TRỊ KINH DOANHMĂ SỎ: 60 34 01 02NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:TS. Nguyễn Thị Hoàng DanLÒI CAM ĐOANTôi

xin cam đoan dây lã cóng trình nghiên cứu của riêng tôi. các kết quả nghiên cứu được trinh bày trong luận van là trung thực, khách quan và chưa từng (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacera

dùng bão vệ dê lây bât kỳ' học vị nào.Tôi cùng xin cam kèl chác chăn rang, mọi sự giúp đừ cho việc thực hiện luận vãn dà dược cảm ơn. các thông tin tr

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacera

ích dần trong luận vãn dêu được chi rò nguòn gòc. ban luận vân này là no lực. kết qua làm việc cùa cá nhân lôi.Hài PỈÌÒĨÌỊỊ' HíỊÙy 20 iháỉìỊỉ 10 nủm 2

iBộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGPHẠM BÁ THANGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sự TẠI CÔNG TY TNIỈII DÔNG LÂM DOLACERALUẬN VĂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacerag, cam ơn các thây, cò giáo đà tniyên dạt cho tôi nhừng kiến thức quỷ báu trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Nhân dịp này. tôi xin chân thành

cam cm vợ tôi người đà phai vất vã hơn dê dành thời gian cho tôi di học vả nghiên cún hoàn thảnh luận văn này. Dặc biệt tôi gửi lời cam ơn chân thành (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacera

lới tiên sỷ Nguyễn Thị Hoàng Dan -người dà dành nhiều thời gian, tạo diều kiện thuận lợi. hướng dần về phương pháp khoa học và cách thức thực hiện cá

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacera

c nội dung cua đê lài này.lôi xin chân thảnh câm ơn Lành dạo công ty sử Đỏng Lảm DOLACERA. các Phòng. Ban. ngành cua linh llìái Bình, đà cung câp (hôn

iBộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGPHẠM BÁ THANGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sự TẠI CÔNG TY TNIỈII DÔNG LÂM DOLACERALUẬN VĂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacerakháo nhiêu lài liệu. írao đỏi và lièp thu nhiêu ý kiên cua thây, cô và bạn bẽ dòng môn. Song do diều kiện, thời gian và khả nàng còn hạn chê nên khỏ t

ránh khói những thiêu SÓI. Vi vậy. lòi mong nhận được sự quan làm. đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và các bạn dê luận vản dược hoãn thiện hơn.Lờ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacera

i cuôi cùng lòi xin gưi lời cam ơn chân thành đên cha me. vợ con. nlìừng người luôn dỏng hành và sát cánh bên tôi. dộng viên tôi cả vê tinh thân lan v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacera

ật chài đê cho lòi có nghị lực vượt qua mọi khó khăn vê thời gian mà hoàn thảnh nhiệm vụ công tác, hoàn thành khóa học cũng như hoàn thành luận văn nà

iBộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGPHẠM BÁ THANGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sự TẠI CÔNG TY TNIỈII DÔNG LÂM DOLACERALUẬN VĂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm DolaceraN....................................................ivMỤC LỤC........................................................VDANH MỤC CHỪ VIẾT TẤT..........

.............................viiiDANH MỤC BÀNG BIÊU............................................ixDANH MỤC DÓ THỊ HÌNH VÈ BIÊU DÔ...................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Đông Lâm Dolacera

.........xi

iBộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGPHẠM BÁ THANGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sự TẠI CÔNG TY TNIỈII DÔNG LÂM DOLACERALUẬN VĂ

iBộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGPHẠM BÁ THANGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sự TẠI CÔNG TY TNIỈII DÔNG LÂM DOLACERALUẬN VĂ