KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macs

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         104 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macs

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macs

....HỉBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGƯÒN NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN HÀNG HẤ1MACSNgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macsành: QUẤN TRĨ KINH DOANH Chương trình diều hành cao Cấp-EMBANGUYỀN THỊ THÙY LOANTP. Hồ Chí Minh - năm 2019—-------------------—----------—riaBỘ GIÁO D

ỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUÒN NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN HÀNG HẢIMACSNgành: QUẢN TRỊ KI (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macs

NH DOANH Chương trình điều hành cao cấp- FAIBA Mã sơ: 8340101Họ và tên học viên: NGƯYẺN THỊ THỪY LOANNgười hướng dẫn khoa học: PGS,TS BÙI ANH TUẪNTP.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macs

Hồ Chí Minh - năm 2019lì----------- --------------------------------------íiiLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: "Hoàn thiện công tác quàn

....HỉBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGƯÒN NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN HÀNG HẤ1MACSNgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macs trong luận vãn lã trung thực, có nguồn gốc rò ràng, dâng tin cây.TP. 1 lồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019Học viênNguyen Thị Thùy ĩ.oaniiLời CẢM ƠNTrong

(hời gian nghiên cứu. (hực hiên luận văn này. tôi đà nhận được sự hướng dản và giúp đờ tận tình cùa PGS. TS Bùi Anh Tuấn. Ban lành đạo công ty cổ Phầ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macs

n Hàng Hai MACS cũng các dồng nghiệp.Tôi xin chân thành câm on PGS. Ì S Bùi Anh 1 uẩn. giăng viên trường Dại học Ngoại thương, dà hướng dần khoa hoc g

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macs

iúp lỏi hoàn thành luận vãn nãy.Tôi xin chân thành cám ơn Ban lành đạo công ty cồ Phần Hàng Hãi MACS dà hồ (rợ. giúp dờ (ôi hoàn thành luận vãn nãy.Tô

....HỉBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGƯÒN NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN HÀNG HẤ1MACSNgà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macsyền dạl kiên thức trong suốt quá trình học tập tại đây.Do còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm nghiên cữu (hực tế và Ihời gian Ihực hiện, nen luận vãn khô

ng ihể tránh khối nhừng thiêu sót nhắt định. Vì vậy. tôi mong muốn nhận dược nhiều ý kiến dõng góp cùa các Ihầy cô dè lôi hoàn thiện kha nãng nghiên c (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhận Lực Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Macs

ứu của mình.

....HỉBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGƯÒN NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN HÀNG HẤ1MACSNgà

....HỉBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGƯÒN NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN HÀNG HẤ1MACSNgà