KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUÂN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực TẠI TRƯỜNG DẠI HỌC C ÓNG NGHIỆP THÀNH P

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí MinhPHÓ HÒ C HÍ MINHNgành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chương trình Diều hành cao cap - EMBAPHẠM THANH TÙNGTp. iỉổ Chi Minh - năm 2019https://khothuvien .comBỌ GI

ÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VÀN THẠC sĩHoàn thiện công tác quán trị nguôn nhân lực tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ C (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

hí MinhNgành: QUẢN TRỊ KINH DOANHChương trình Điều hãnh cao cap - EMBA Mà số: 8340101Họ và tên học viên: PHẠM THANH TÙNGNgười hướng dần Khoa học: PGS,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

TS NGUYỀN THU nil YTp. Hồ Chí Minh - năm 2019LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan luận vãn nãy là còng trinh do tôi tư nghiên cứu kếl hợp với sự hướng dần kh

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUÂN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực TẠI TRƯỜNG DẠI HỌC C ÓNG NGHIỆP THÀNH P

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh được đãng lái trên các lạp chí, báo chí. các website hợp pháp. Nhừng thòng tin vã nội dung nêu trong dề tãi dều dựa trên nghiên cứu (hực lế vã hoãn t

oàn dũng với nguồn Inch dần.Tp. ỉỉồ Chi Minh, ngày 05 íhứng 4 nám 20Ì9 l ác già luận vănPhạm Thanh TùngMỤC LỤCLỜI CAM ĐOANDANH .MỤC HÌNH. BÀNG BIẺUTÓM (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

TẤT KÉT QUẢ NGHIÊN cưuPHẢN MỠ DẦUCHƯƠNG 1. Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ QUẢN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực......................91.1.Nguồn nhân lực và quân tri nguồn nhân l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

ực.........................91.1.1.Khái niệm nguồn nhân lực......................................91.1.2.Khái niệm quàn (ri nguồn nhân lực..............

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUÂN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực TẠI TRƯỜNG DẠI HỌC C ÓNG NGHIỆP THÀNH P

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh....121.2.1.Hoạch định nguồn nhân lực....................................131.2.2. Phân tích công việc..........................................141.2.3

.Tuyền dụng...................................................151.2.4.Đào tạo và phát triền nguồn nhân lưc.........................181.2.5.Đánh giá hi (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

ệu quả còng việc..................................201.2.6.Lương bông, đài ngộ..........................................21

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUÂN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực TẠI TRƯỜNG DẠI HỌC C ÓNG NGHIỆP THÀNH P

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩHOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUÂN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực TẠI TRƯỜNG DẠI HỌC C ÓNG NGHIỆP THÀNH P