KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Kạn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         95 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Kạn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Kạn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN THỊ THANH TĨNHHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẤC KẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc KạnẠNLUẶN VĂN THẠC sỉ THEO DỊNTI HƯỚNG ƯNG DỤNGNGÀNH: QUÂN LÝ KINH TÉTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẤN TRỊ KINH DOANHNG

UYẺN THỊ THANH TĨNHHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÁC KẠNNGÀNH: QUẤN LÝ KINH TÉ Mã số; 8.34.04.10LUẠN VÀN THẠC sĩ THEO DỊN (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Kạn

II HƯỚNG ƯNG DỤNGNgười hướng dần khoa học: TS. BÙI THỊ MINH HÀNGTHÁI NGUYÊN - 2020iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan loàn bộ nội dung nghiên cứu trong Luận

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Kạn

van này do tôi thực hiện dưới sư dần dắt cua giáo viên khoa hoc TS. Bùi Thị Minh nằng và không trùng lặp với bất kỳ công trì nil nghiên cứu và luận v

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN THỊ THANH TĨNHHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẤC KẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc KạnThị I hanh l ìnhiiLỜI CẤM ƠNTrong suốt quá Hình thực hiện đề lài luận văn “Hoàn thiện công tác quân lý tài chính tại Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn”. tôi đà

may mẩn nhận được sự giúp dờ và dõng góp quý báu cùa nhiều tập thê và cá nhân.Trước hết, tói xin trân trọng câm ơn Ban giám hiệu nhà trường cùng các (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Kạn

Khoa, các Phòng và toàn thể các thầy cô giáo tại trưởng Đại học Kinh tế và Quăn trị kinh doanh Dại học Thái Nguyên đà giúp tôi hoàn thành chương trình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Kạn

đào tạo và thực hiện luận văn này.Tôi xin bày tó lõng câm ơn chân thành tới TS. Bùi Thị Minh nằng dà tận tình giúp đờ tôi trong suốt quá trình hoàn t

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN THỊ THANH TĨNHHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẤC KẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Kạnêu kiện ihuận lợi và cung cấp (hồng lin càn ihièl cho lôi irong SUÔI quá trinh nghiên cứu thực hiện dề lài.Xin câm

nh và bạn bè đà lạo điêu kiộn mọi mặl irong suốt ihời gian vừa qua.rỏi xin chân thành cam ơn/.Tác già luận vănNguyễn Thị Thanh TĩnhiiiMỤC LỤCLỜI CAM Đ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Kạn

OAN.............................................................iLỜI CÁM ƠN..............................................................ii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN THỊ THANH TĨNHHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẤC KẠ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN THỊ THANH TĨNHHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẤC KẠ