KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Thái

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         120 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Thái

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Thái

ĐẠI HỌC THÁI NGUYEN1 RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHNGUYÊN THỊ HỎNG HÀHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẤN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DÀU BÁC KẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc TháiẠN - CÔNG TY XĂNG DÂU BẤC THÁILUẬN VÀN THẠC sì KINH TÉ Chuyên ngành: Quán lý kinh tếThái Nguyên - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN1 RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QU

ÀN TRỊ KINH DOANHNGUYỀN THỊ HỎNG HÀHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẤU BẮC KẠN - CÔNG TY XĂNG DẦU BẲC THÁINGÀNH: QUẢN LÝ KINH (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Thái

TÍ: Mã số: 8.31.01.10LUẬN VÀN THẠC sỉ THEO DỊNII HƯỚNG ƯNG DỤNGNgười hướng dần khoa học: TS. BÙI THỊ MINH HẢNGTHÁI NGUYÊN - 2019iLỜI CAM ĐOANTôi xin

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Thái

cam đoan tẩt câ các nội dung cùa Luận văn: “Hoàn thiện công tác quàn lý tài chính tại ('hi nhánh Xáng (lẩu Bắc Kạn - ('ông ty Xăng dầu Bắc Thái” hoàn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYEN1 RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHNGUYÊN THỊ HỎNG HÀHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẤN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DÀU BÁC KẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Thái quà có được trong Luận vàn tốt nghiệp là hoàn toàn trung thực.Thái Nguyên, tháng 11 nãm 2019Tác giãNguyền Thị nồng HàiiLỜI CÁM ƠNĐê hoàn thành chương

trinh học cao học và viết luận vãn tốt nghiệp này. tôi đà nhận được sự giúp đờ rất nhiều lừ các thầy cò giáo trong nhà trường, lừ gia đinh, bạn bè và (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Thái

Ban lành dạo. Ban Lành dạo và các cán bộ cũa Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn Công ly Xăng dầu Bấc Thái.Trước hết. tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Thái

ô trường Đại học Kinh tế & Quân trị kinh doanh Thái Nguyên, đặc biệt là nhùng ihây cô đà lận lình dạy bão cho tôi suốt thời gian hoc tập tại trường.rò

ĐẠI HỌC THÁI NGUYEN1 RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHNGUYÊN THỊ HỎNG HÀHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẤN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DÀU BÁC KẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Tháit nghiệp này.Đồng thời, tôi cùng xin câm ơn Ban làiili dạo. các bác. các cô chú. các anh chị là các cán bộ các phòng, ban. đặc biệt là Phòng Ke loán l

ài chính của Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn dà giúp dờ. tạo diều kiện cùng như góp ỷ kiến cho luận vãn được hoàn thiện hem.Cuối cùng, tôi xin chân thành c (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Thái

ám ơn gia dinh, bạn bè dồng nghiệp dà dộng viên, giúp đờ lôi vượt qua những khó khản đê hoàn thành lôl khóa học.rỏi xin chân thành cam ơn!Thái Nguyên,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Chi Nhánh Xăng Dầu Bắc Kạn - Công Ty Xăng Dầu Bắc Thái

tháng 11 năm 2019Tác ỊỊÌÙNguyen Thị Hồng HàiiiMỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.........................................................iLỞI CẤM ƠN...............

ĐẠI HỌC THÁI NGUYEN1 RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHNGUYÊN THỊ HỎNG HÀHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẤN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DÀU BÁC KẠ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYEN1 RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHNGUYÊN THỊ HỎNG HÀHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẤN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH XĂNG DÀU BÁC KẠ