KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         146 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠĨ HỌC KĨNH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHPHẠM HÔNG TRƯỜNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỤC TẠI CÒNG TY CÒ PHÀN BẢO HIẺM NGÂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic)N HÀNG NÔNG NGHIỆP (ABIC)LUẬN VÀN THẠC sĩ THEO ĐỊNH HƯỚNG ƯNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANHTHÁI NGUYÊN, NẤM 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KI

NH TỀ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHPHẠM HÒNG TRƯỜNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CÒ PHẢN BẢO HIÈM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP (ABIC)NGÀNH: QUẢN (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic)

TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01LƯẶN VÀN THẠC sĩ TIIEO DỊNII HƯỚNG ƯNG DỤNGNgười hướng dần khoa học: TS. Ngô Thi Hưong GiangTHÁI NGUYÊN, NÀM 2020iLỜI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic)

CAM DOANrỏi xin cam doan rang, số liệu và kcl quả nghiên cứu trong luận vãn dược thực hiện nghiêm túc và mọi số liệu trong này được trích dần có nguồn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠĨ HỌC KĨNH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHPHẠM HÔNG TRƯỜNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỤC TẠI CÒNG TY CÒ PHÀN BẢO HIẺM NGÂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic) viên cua nhiều cá nhân và tập thè. Tôi xin được bày to sự cam ơn sâu sắc nhát tới tat cá các cá nhân và tập thê đà tạo điều kiện giúp đờ tôi (rong họ

c tập và nghiên cứu.Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, (oàn (hể các Giăng viên trường Đại học Kinh te và Quàn trị Kinh doanh - Đại học Thá (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic)

i Nguyên dà nhiệt tình giăng dạy. truyền đạt kiến (hức trong suốt quá trình theo học tại trường và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thời gian học tậ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic)

p và nghiên cứu nhăm hoàn thành chương trinh Cao học.Với tình cám trân trọng nhất, tôi xin bày tò sự cam ơn chân thành, sâu sac tới TS. Ngô Thị Hương

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠĨ HỌC KĨNH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHPHẠM HÔNG TRƯỜNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỤC TẠI CÒNG TY CÒ PHÀN BẢO HIẺM NGÂN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic)ong chí tại địa diêm nghiên cứu. tôi xin chân thành căm ơn.Tôi xin câm ơn sự dộng viên, giúp đờ của bạn bè và gia dinli đà giúp tòi thực hiện luận vãn

này.Tôi xin í lân trọng cam ơn!Thái Nguyên, ngày thảng năm 2020Tác giã luận vâniiiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.............................................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp (Abic)

......iLỜI CẢM ƠN.....................................................ii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠĨ HỌC KĨNH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHPHẠM HÔNG TRƯỜNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỤC TẠI CÒNG TY CÒ PHÀN BẢO HIẺM NGÂN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠĨ HỌC KĨNH TẼ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHPHẠM HÔNG TRƯỜNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỤC TẠI CÒNG TY CÒ PHÀN BẢO HIẺM NGÂN