KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Thép Thuộc Hiệp Hội Thép Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         243 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Thép Thuộc Hiệp Hội Thép Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Thép Thuộc Hiệp Hội Thép Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIẸN TÀI CHÍNHDÀO MẠNH HUY ■HOÀN THIẸN C ÔNG TẤC LẠP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHĨNH HỌP NHẤT TRONG CÁC DOANH NGH

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Thép Thuộc Hiệp Hội Thép Việt NamHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC HIẸP HỌI THÉP MẸT NAMLl ẠN ÁN T1ÉN Sĩ KINH TÉHà Nội - 2016Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ TÀI CHÍNH HỌC VIEN TÀI CHÍNHDÀO MẠNH HUYH

OÀN THIỆN C ÔNG TẤC LẠP VÀ TRÌNH BÀYBÁO CÁO TÀI CHÍNH IIỢP NHẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆPSÃN XUẤT THÉP THUỌC HIẸP HỌI THÉP VIỆT NAM('huyên ngành: kế toán (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Thép Thuộc Hiệp Hội Thép Việt Nam

Mã số: 62.34.03.01LUẶN ÁN T1ÉN Sĩ KINH TÉNgười hướng dần khoa học:1.PGS. 1 s. Trưong Thi I húy2.1 s. Nguyễn Xuân NamHà Nội-2016LỜI CAM DOANTôi xin cam

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Thép Thuộc Hiệp Hội Thép Việt Nam

đoan Luận án này là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. số liệu sir dụng (rong Luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng và chưa lừng dược công

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIẸN TÀI CHÍNHDÀO MẠNH HUY ■HOÀN THIẸN C ÔNG TẤC LẠP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHĨNH HỌP NHẤT TRONG CÁC DOANH NGH

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Thép Thuộc Hiệp Hội Thép Việt Nam..............................................................1CHƯƠNG 1: NHỮNG VÃN DÈ LÝ LUẬN CHUNG VẼ LẬP VÀ TRÌNHBẢY BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHÁT.....

...................................161.1.Lý luận chung vê mô hình “('ổng ty mẹ - còng ty con ”........161.1.1.Khái niệm và đặc điểm lô chức quan lý... (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Thép Thuộc Hiệp Hội Thép Việt Nam

..................161.1.2.Phương thức hĩnh thảnh nhóm công ty mọ - công ly con......191.1.3.Các mơi quan hộ chủ you giừa công ty mẹ vã công ty cơn....

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Thép Thuộc Hiệp Hội Thép Việt Nam

221.2.Lý luận chung VC BCTC hợp nhất...............................23

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIẸN TÀI CHÍNHDÀO MẠNH HUY ■HOÀN THIẸN C ÔNG TẤC LẠP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHĨNH HỌP NHẤT TRONG CÁC DOANH NGH

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ TÀI CHÍNHHỌC VIẸN TÀI CHÍNHDÀO MẠNH HUY ■HOÀN THIẸN C ÔNG TẤC LẠP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHĨNH HỌP NHẤT TRONG CÁC DOANH NGH