KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         90 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phương

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phương

BỌ GIÁO DỤC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÒNGHOÀN TIĨĨẸN CÔNG TẤC KẺ TOÁN DOANH THU, c III PIIÍ VẢ XÁC ĐỊNH KÉT ỌUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY T

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai PhươngTNHII CO KHÍ MAI PHƯƠNGKHÓA l.l Ạ.x TÓT NGHIỆP DẠI IIỌC llị: CHĨNH QI Y NGÀNH: KÍ: I ÓẤN - KiíỈM I ÓÁNSinh viên: Đinh Văn ĐaiGiảng viên hướng dẫn: ThS

. Nguyền Dức KiênHÃI PHÒNG-2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆP • • •Sinh viên: Đinh Vãn ĐạiMà SV: 14 (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phương

12401187Lớp: Q I1804KNgành: Kố toán - Kiểm toánTên đề lài: Hoàn thiện cóng lác kế loán doanh thu, chi phi và xác định kct qua kinh doanh tại còng tv T

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phương

NI1I1 cơ khi Mai Phương.MỤC LỤCLỜI MỜ DẦU................................................................1CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHƯNG VÈ KÉ TOÁN DOANH THƯ

BỌ GIÁO DỤC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÒNGHOÀN TIĨĨẸN CÔNG TẤC KẺ TOÁN DOANH THU, c III PIIÍ VẢ XÁC ĐỊNH KÉT ỌUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY T

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phươngc chi tiêu cư bân lien quan đên doanh thu , chi phi và kètqua kinh doanh cùa doanh nghiệp...........................................31.1.1. Khái niệm.

........................................................31.1.1.1Doanh thu:........................................................31.1.1.2Chi phí:.... (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phương

......................................................31.1.1.3Xác định kết quá kinh doanh (KQKD):...............................31.1.2Phân loại doanh

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phương

thu, thu nhập,chi phí...............................31.1.2.1Doanh thu..................................................... 31.1.2.2Các khoán giám t

BỌ GIÁO DỤC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÒNGHOÀN TIĨĨẸN CÔNG TẤC KẺ TOÁN DOANH THU, c III PIIÍ VẢ XÁC ĐỊNH KÉT ỌUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY T

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phương thu , chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ81.2.1Ke toán doanh thu...................................................81.2.1.1 Ke toán Doanh

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ....................81.2.1.2. Kế toán Doanh thu hoạt động lài chính............................111.2.1.3.Kê toán Thu n (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phương

hập khác...........................................131.2.2Ke toán chi phi..................................................... 151.2.2.1Ke toán giá vố

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Cơ Khí Mai Phương

n hàng bán........................................ 151.2.2.2Ke toán chi phi quan li kinh doanh.............................. 171.2.2.3Kế toán chi phí

BỌ GIÁO DỤC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÒNGHOÀN TIĨĨẸN CÔNG TẤC KẺ TOÁN DOANH THU, c III PIIÍ VẢ XÁC ĐỊNH KÉT ỌUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY T

BỌ GIÁO DỤC yÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢÌ PHÒNGHOÀN TIĨĨẸN CÔNG TẤC KẺ TOÁN DOANH THU, c III PIIÍ VẢ XÁC ĐỊNH KÉT ỌUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY T