KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         191 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠINGUYỀN HUY HOÀNGHOÀN THIỆN CHIÉ.N LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẢM THƯ HÚT ĐẢƯ TƯ LÁP ĐẢY CÁC KHU CÔNG NG

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện NayGHIẸP TỈNĨĨ ĨĨÀ TINT!GIAI DOẠN HIẸN NAYChuyên ngành: Quàn lý kinh tế Mã SỐ: 62.34.04.10LƯẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉHà Nội, năm 2019 * 7LỜI CẤM ƠNTrong quá

trinh thực hiện dê tài “Hoãn thiện chiên lược marketing địa phương nhâm thu hút dâu tư lập day các khu công nghiệp tinh Hà lĩnh giai đoạn hiện nay*', (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay

rỏi dà nhận dược rat nhiêu sự giúp dờ. tạo diêu kiện của: rập thê lành dạo. các nhà khoa học. cán bộ. chuyên viên Cục cánh sát Môi trường - Bộ Công an

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay

. tập thê Ban Giám hiệu. Khoa Sau dại học. giáng viên, cán bộ các phòng, ban chức nâng trường Dại học Thương Mại. Tỏi xin được chân thành cam ơn vê sự

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠINGUYỀN HUY HOÀNGHOÀN THIỆN CHIÉ.N LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẢM THƯ HÚT ĐẢƯ TƯ LÁP ĐẢY CÁC KHU CÔNG NG

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay. Tời xin cam ơn bạn bè. đông nghiệp cùa Tời đang công lác lại Cục Canh sát môi trường và gia đình đà động viên, khích lệ. lạơ điều kiện và giúp đờ Tó

i trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận án này.TÁC GIÀ LUẶNÁNLỜ1 CAM DOANDê tài luận án Tiến sì “Hoàn thiện chiến lược Marketing địa phươn (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay

g nhằm thu hút đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp tinh Hà l ĩnh giai đoạn hiện nay” do nghiên cứu sinh thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học cua các th

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay

ày giáo hướng dan.Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quà nghiên cứu trong luận án này là trung thục, chính xác. Các so liệu và thông tin trong luận

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠINGUYỀN HUY HOÀNGHOÀN THIỆN CHIÉ.N LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẢM THƯ HÚT ĐẢƯ TƯ LÁP ĐẢY CÁC KHU CÔNG NG

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay ì 9l ác giảNguyễn Huy HoàngiMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TÁT..................................VDANH MỤC BANG BIÊU....................................

....viDANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỎ THỊ.................................viiPHAN MÔ BÀU................................................11.Sự cẩn thiol nghiên cứ (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay

u dề lài..........................12.Mục đích, nhiệm vụ và câu hoi nghiên cứu................32.7.Mục dí ch...........................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay

........32.2.Nhiệm vụ nghiên cừu.........................................32.3.Câu hói nghiên cứu....................................33.Đổi tượng và ph

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠINGUYỀN HUY HOÀNGHOÀN THIỆN CHIÉ.N LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẢM THƯ HÚT ĐẢƯ TƯ LÁP ĐẢY CÁC KHU CÔNG NG

(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay.........54.Phương pháp nghicn cứu..................................55.Tinh hình các nghiên cứu cỏ liên quan den luận án.......85. /. ơ nước ngoài85.2

.Ớ trong nước.........................................10 (Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing Địa Phương Nhằm Thu Hút Đầu Tư Lấp Đầy Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh Giai Đoạn Hiện Nay

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠINGUYỀN HUY HOÀNGHOÀN THIỆN CHIÉ.N LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẢM THƯ HÚT ĐẢƯ TƯ LÁP ĐẢY CÁC KHU CÔNG NG