KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Dự Phòng Lây Truyền Hiv Ở Phụ Nữ Mang Thai Tại Hai Quận, Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2010-2012

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         185 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Dự Phòng Lây Truyền Hiv Ở Phụ Nữ Mang Thai Tại Hai Quận, Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2010-2012

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Dự Phòng Lây Truyền Hiv Ở Phụ Nữ Mang Thai Tại Hai Quận, Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2010-2012

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TỂTRƯỜNG DẠI IIỌC Y HÀ NÔIPHAN THANH XUÂNHIỆU QUẢ CAN THIỆP DỤ PHÒNG LÂY TRUYÈN HIV Ỏ PHỤ NŨ MANG THAI TẠI HAI QUẬN, HUYỆN

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Dự Phòng Lây Truyền Hiv Ở Phụ Nữ Mang Thai Tại Hai Quận, Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2010-2012 THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNÁM 2010-2012Ll ÁN ÁN T1ÉN Sĩ Y HỌCHÀ NỌI-2015iiBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIPHAN THANH XUÂNHIỆU QUẢ CAN

THIỆP DỤ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV Ở PHỤ NŨ MANG THAI TẠI HAI QUẬN, HUYỆN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNĂM 2010-2012Chuyên ngành: Vệ sinh xă hội học và Tô chức y t (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Dự Phòng Lây Truyền Hiv Ở Phụ Nữ Mang Thai Tại Hai Quận, Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2010-2012

ế Mà số : 62720164LUẬN ÁN TIÉN Sỉ Y HỌCNgười hướng dẫn khoa học:1.GS.TS. Trương Việt Dùng2.PGS.TS. Đỗ Vãn DùngHANOI-2015iiiLỜI CAM DOANTôi lên là Phan

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Dự Phòng Lây Truyền Hiv Ở Phụ Nữ Mang Thai Tại Hai Quận, Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2010-2012

Thanh Xuân, nghiên cứu sinh khóa 28, Trường Dại học Y Hà Nội. chuyên ngành Vệ sinh xà hội học và Tô chức y le. xin cam đoan:1.Dây Là luận án do ban t

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TỂTRƯỜNG DẠI IIỌC Y HÀ NÔIPHAN THANH XUÂNHIỆU QUẢ CAN THIỆP DỤ PHÒNG LÂY TRUYÈN HIV Ỏ PHỤ NŨ MANG THAI TẠI HAI QUẬN, HUYỆN

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Dự Phòng Lây Truyền Hiv Ở Phụ Nữ Mang Thai Tại Hai Quận, Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2010-2012ào khác dà dược công bổ tại Việt Nam.3.Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan, dà dược xác nhận và

chap thuận của cơ sỡ nơi nghiên cứu.Tôi xin hoàn loàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này.Hà Nội. ngày... ỉlìáng...nỗm 20ì5 Người v (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Dự Phòng Lây Truyền Hiv Ở Phụ Nữ Mang Thai Tại Hai Quận, Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2010-2012

iêl cam đoan ký \ à ghi rõ họ tenPhan Thanh XuânDANH -MỤC CHỮVIÉT TẤTAIDSAcquired Immuno Deficiency Syndrome (Hội chứng suy giảm miễn dịch mac phái)AR

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Dự Phòng Lây Truyền Hiv Ở Phụ Nữ Mang Thai Tại Hai Quận, Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2010-2012

VAntirctrovirus(Thuốc kháng vi nít)BBBuôn bánBCSBao cao suCBYTCán bộ y lẻ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TỂTRƯỜNG DẠI IIỌC Y HÀ NÔIPHAN THANH XUÂNHIỆU QUẢ CAN THIỆP DỤ PHÒNG LÂY TRUYÈN HIV Ỏ PHỤ NŨ MANG THAI TẠI HAI QUẬN, HUYỆN

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TỂTRƯỜNG DẠI IIỌC Y HÀ NÔIPHAN THANH XUÂNHIỆU QUẢ CAN THIỆP DỤ PHÒNG LÂY TRUYÈN HIV Ỏ PHỤ NŨ MANG THAI TẠI HAI QUẬN, HUYỆN