KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         147 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEVIỆN VỆ SINH DỊCH TÉ TRUNG ƯƠNG -------------0------NGUYÊN VĂN ĐỊNHHIỆU QUẢ CAN THIỆP Tư VÁN, CHĂM SÓC, HỎ TRỌ NGƯỜI NHIÊ

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012ÊM HIV/AIDS TẠI CỘNG ĐÒNG Ở 5 HUYỆN CỦA NGHỆ AN, 2008- 2012LUẬN ÁN TIÉN SỲ V TÉ CÔNG CỌNGHANOI-2015LỜI CẢM ƠNHoàn thành luân này, trước tiên tòi xin b

ày tò lòng biết ơn sâu sâc tới Giáo sư -Tiến sỹ Nguyền Thanh Long. Thử trường Bô Y te và Phó giáo sư - Tiến sỳ Phan Trong Lân. Viện trướng Viện Pasteu (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012

r TP. Hồ Chí Minh. Là những người thầy trực tiếp hướng dẫn. truyền thụ kiên thức cho tỏi. dẫn dắt tôi trên con đường nghiên cứu khoa học.Tòi xin trân

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012

trọng cảm ơn Giáo sư - Tiên sỹ Nguyen Tràn Hiên, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tề Trung ương và Lành đạo Viện. Phòng Đào tạo sau đại học đà luôn quan

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEVIỆN VỆ SINH DỊCH TÉ TRUNG ƯƠNG -------------0------NGUYÊN VĂN ĐỊNHHIỆU QUẢ CAN THIỆP Tư VÁN, CHĂM SÓC, HỎ TRỌ NGƯỜI NHIÊ

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012biết ơn chân thành đến tập thè Khoa HTV - Viện Vệ sinh Dịch tẻ Trung ương đẵ trực tiếp giúp dờ tói tổ chức thực hiện nghiên cửu và hoàn thành luận án.

Tòi xin trân trọng cám ơn Ban Giám đôc - Sờ Y tê Nghệ An. Ban Giám đôc và tập thê cán bộ. nhân viên Trung tâm Phòng chống HFV AIDS Nghê An đà dộng viê (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012

n, cô vũ và hồ trợ nhiệt tinh cho tôi trong suôt quá trinh học tập.Xin tràn trọng câm ơn Ban giám đòc và các cán bộ Trung tâm Y tè 5 huyện thành thị.

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012

cán bộ các phòng khâm ngoại trú dà hồ trợ lỏi trong triên khai nghiên cứu. thu thập số liệu cho luận án.Xin trân trong càm ơn sự động viên, giúp đờ cú

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEVIỆN VỆ SINH DỊCH TÉ TRUNG ƯƠNG -------------0------NGUYÊN VĂN ĐỊNHHIỆU QUẢ CAN THIỆP Tư VÁN, CHĂM SÓC, HỎ TRỌ NGƯỜI NHIÊ

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012n nhùng người thân trong gia dinh, nhừng người đà luôn động viên, chia sè và hêt lòng ung hộ tôi trong thời gian qua.Nguyễn Văn Định-MỤC LỤCTrangTrang

phụ bìa1Lời cam đoaniiLỜI cám ơniiiMục lụcivDanh mục các chừ viết tắtviiiDanh mục các bângXDanh mục các biêu đòxiiDanh mục các hình, sơ đồxiiiĐẠTVÁN (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012

1ĐÊ...............................................................Chương 1: TỎNG QUAN.......................................................... 31.1.M

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012

ột số thông tin cơ bân về HIV AIDS................................... 31.1.1.Khái niệm nhiễm HIV AIDS............................................ 31.1

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEVIỆN VỆ SINH DỊCH TÉ TRUNG ƯƠNG -------------0------NGUYÊN VĂN ĐỊNHHIỆU QUẢ CAN THIỆP Tư VÁN, CHĂM SÓC, HỎ TRỌ NGƯỜI NHIÊ

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012.1.4.Dịch HIV là một dịch ẩn............................................. 41.2.Tình hình nhiễm HIV trên Thế giới và Việt Nam.........................

51.2.1.Trên Thế giới....................................................... 51.2.2.Tại Việt Nam....................................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Can Thiệp Tư Vấn, Chăm Sóc, Hỗ Trợ Người Nhiễm Hiv Aids Tại Cộng Đồng Ở 5 Huyện Của Nghệ An, 2008 - 2012

. 7

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEVIỆN VỆ SINH DỊCH TÉ TRUNG ƯƠNG -------------0------NGUYÊN VĂN ĐỊNHHIỆU QUẢ CAN THIỆP Tư VÁN, CHĂM SÓC, HỎ TRỌ NGƯỜI NHIÊ