KHO THƯ VIỆN 🔎

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         130 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương nam

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương nam

HUTECHaạ MX Kt WicSc M6.e rr-CMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÂO TẠ0TRƯỜNG DẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NG11Ệ TP. 11CA1BÒÁN TÓI NGH1Ệ.PĐÁNH GIÁ TÁC ĐỌNG MÔI TRƯỜNG DỤ ÁN BỆ

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương namỆNH VIỆN PHỤ SẢN CHÁT LƯỢNG CAOPHƯƠNG NAMChuyên ngành: MÔI TRƯỜNGGiảng viên hướng dẫn : PGS.TS Hoàng Hưng Sinh vicn thực hiện : Nguyen 1 hi Bích Hương

MSSV: 09B1080031 Lớp: 09ILMT1TP. Hồ Chí Minh. 03/2011BỘ GĨÁO DỤC VÀ DÀO TẠOổầHUTECHC“ "X•> •:»TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẠT CÔNG NGHẸ TP. HCMNHIẸM VỤ DÒ ÁN Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương nam

TÓT NGHIỆPĩĩợ vả tên : Nguyen Thị Bích ĩ Tương MSSV :09B1080031Chuyên ngành: Mói IrườngLóp :09HMT11.Đó án tôl nghiệp: Đánh giá tác động mói trường dự

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương nam

án bệnh viện phụ săn chất lượng cao Phương Nam.2.Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):J Phân tích, dành giá hiện trạng môi trường khu vục

HUTECHaạ MX Kt WicSc M6.e rr-CMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÂO TẠ0TRƯỜNG DẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NG11Ệ TP. 11CA1BÒÁN TÓI NGH1Ệ.PĐÁNH GIÁ TÁC ĐỌNG MÔI TRƯỜNG DỤ ÁN BỆ

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương namquăn lý và giám sát môi trường.3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp:13/11/20104. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:407585. IĨỌ tên người hướng dần :Phẩn hướng dẫn:PGS

.TS Hoàng Hưng...................Nội dung và yêu cẩu dỗ án tốt nghiệp dà được thòng qua bộ môn.Chú nghiệm bộ mòn. (Kỹ và ghi rò họ tên)A'gờr thảng năm Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương nam

2011 Người hướng dần chinh (Ký vù ghi rò họ /ẽn)PHẤN DÀNH c HO KHOA, BỌ MONNgười duyệt (chấm sơ bộ):...................................Dơn vị:.......

Đồ án tốt nghiệp kĩ thuật môi trường đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao phương nam

..............................................Ngày bão vệ:................................................Dicin (ông kết:.............................

HUTECHaạ MX Kt WicSc M6.e rr-CMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÂO TẠ0TRƯỜNG DẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NG11Ệ TP. 11CA1BÒÁN TÓI NGH1Ệ.PĐÁNH GIÁ TÁC ĐỌNG MÔI TRƯỜNG DỤ ÁN BỆ

HUTECHaạ MX Kt WicSc M6.e rr-CMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÂO TẠ0TRƯỜNG DẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NG11Ệ TP. 11CA1BÒÁN TÓI NGH1Ệ.PĐÁNH GIÁ TÁC ĐỌNG MÔI TRƯỜNG DỤ ÁN BỆ