KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         60 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng các nhả chọn giống Nóng. ĩ .âm nghiệp bời một dặc diêm nôi bật cùa gióng lai là có ini thề lai ơ đời lai hì. Chính vì ihè đôi với các loài Keo. lai n

hàn tạo (thụ phấn có kiêm soát) đã dược Giáo sư ĩ.ê Dinh Khả, Kỳ su Nguyen Việt Cường và các cộng lác viên liến hành trong các nâm 1997 - 2000 và đà l Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

ạo ra mội số tổ họp lai thuận nghịch vã lai trờ lại làm nguồn vật liệu do khảo nghiệm vả có những đánh giá bước đâu dựa trên khá nâng sinh trưởng là c

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

hi liêu quan trọng nhất quyết định năng suất cũng nhu dễ dàng quan sát đê xác định sự biêu hiện của ưu thế lai.Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A.Cu

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừngây dược đưa vào trỏng rừng đại trà và là một trong số nhừng loài cây trong cơ cấu cây trồng trong các Chương trinh. Dự án trồng rừng ờ nước ta. đặc bi

ệt lã trồng rừng sân xuất cung cấp nguyên liệu thô cho các ngành công nghiệp giấy, công nghiệp ván nhân tạo (ván dãm, ván ép. ván dán...). Keo lai đượ Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

c các Nhà khoa học và Nhà kinh doanh đánh giá là một loài cày cô nhiều triền vọng trong việc tạo nên nhùng vùng nguyên liệu gỗ tập tiling cho công ngh

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

iệp.Kct quà nghiên cửu và khảo nghiệm cùng như trồng rửng thử nghiệm tại các địa phương trên cá nước bước đàu cho thây kha mìng sinh trường cùng như l

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừngng định là loài cây ưu việt hơn so với các loài Keo khác, dò là: Biên dộ sinh thái rộng, thích ứng x ới nhiều điều kiện lập địa khác nhau, có kha năng

chịu đựng được khô hạn. tăng trường nhanh ngay cả trên nhùng vùng đất nghèo dinh dường.1Ngoài ra. Keo lai là loài sinh trường nhanh, chu kỳ kinh doan Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

h ngan nên trong kinh doanh Keo lai sê nhanh chóng tạo ra nguồn nguyên liệu và dem lại lọi ích cho đon vị kiiìli doanh lâm nghiệp cùng như cho người s

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

án xuâl.Dê nâng cao năng suất, chất lượng vả hiệu quả của của công tác trồng lững và kinh doanh rừng Keo lai thì việc nghiên cứu nam bai các quy luậi

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừngc Ihòi điềm điêu ira. kinh doanh rửng khác nhau lả cần thiết. Ngoài ra xây dụng các công cụ, bâng biêu chuyên dụng, phục vụ cho cóng lác điều ira. thố

ng kê dự lính. dự báo san lưọng rừng, dề xuất các biện pháp kỳ thuật lâm sinh kịp thời cho từng giai đoạn sinh inrõng cùa cây Keo lai cùng như lầm phâ Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

n Keo lai.Qua tham khảo các công trình nghiên cứu trong nước gần đây cho thấy: Quãng Trị là địa phương có diện tích trồng rừng Keo lai tương dổi lớn c

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

ủa khu vực miền Trung, nhùng công trình nghiên cứu chuyền sâu về lĩnh vực điều tra và lâm sinh cho Keo lai còn rất lán mạn và khiêm lốn. Công trinh ng

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng lai trên địa bàn rộng khi rai khắp các địa phương trên cả nước và đà thu dược nhùng thành còng bước dầu dáp ứng cho công lác kinh doanh rừng Keo lai

ở nước la. Tuy nhiên, do địa bàn nghiên cứu rộng, việc áp dụng và cụ thê hóa cho từng dịa phương cụ the. dặc biệt lả khu vực Quãng trị thì còn nhiều v Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

ấn đê cân phai nghiên cứu liêp theo.Gần dây nhất có của Trần Xuân Dường (2007) nghiên cứu một cách tương dối hệ thống vẩn dề cẩu trúc, sản lượng cùng

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

như phân chia cấp năng suất và lập biêu càp đai lạm ihòi cho rừng Keo lai lại linh Quang Trị. Bên cạnh nhùng thành công bước đầu. chưa lìm ihấy (rong

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừnguân lâm phần, lập biểu cấp năng suấi (hay cấp đất lạm ihời) cho rừng Keo lai. Công trình dừng lại ờ việc nghiên cửu cấu trúc lâm phần ỡ trạng thái tĩn

h, chưa thiết lập cãc mô hĩnh dự báo sân lượng, chưa xét den sụ vận dộng vã biến dồi của lảm phần theo từng giai đoạn tuổi khác nhau cho từng dơn vị p Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

hân2chia (từng cấp đất). Vi vậy rất khó khăn trong việc dự tinh dự báo sân lượng nôi chung cùng như cho từng cấp năng suất nói riêng, tiến tới lập biê

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

u quá trinh sinh truồng cho Keo lai tại khu vực này.Đè đáp ứng yêu câu đòi hoi đó. chúng lôi liên hành trièn khai nghiên cứu đề lài:“Tìm hiên một sổ q

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừngc liễn sán xuất hiện nay. thông qua nghiên cứu một số phương pháp thực nghiệm thích hợp. phái hiện các quy luật cấu trúc CƯ ban. làm CƯ sớ khoa học để

dự lính, dự báo sân lượng rừng, dề xuất các biện pháp kỳ thuật tác dộng họp lý, phục vụ công tác kinh doanh và nuôi dường rừng keo lai nói riêng cùng Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

như các loài cây trồng rừng đại trà khác tại dịa phương và khu \ỊIC miền Tiling.1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứuGóp phan làm sáng tỏ thêm về cơ sở lý luận tr

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

ong nghiên cứu cấu trúc, lâm phần, phục vụ công tác dự báo sân lượng.Dề xuất các biện pháp tác dộng hợp lý nhẩm nâng cao nàng suất, chắt lượng và hiệu

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng tuồi nói chung và lâm phần Keo lai nói riêng.3PHÀN 2TỎNG QUAN VẤN ĐẺ NGHIÊN cứuNghiên cứu thiết lập các mó hình cấu trúc và sinh trưởng rừng đà được

nhiều tác giã trên thế giới đề cập từ nhùng năm đầu thế kỹ XX. Nhùng nghiên cứu này đều có xu hướng đi từ định tinh đến định lượng các quy luật tự nhi Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

ên, góp phần giai quyết được nhiều vấn đề trong kinh doanh rừng.Đe thiết lập các mô hình dự tinh, dự báo sân lượng từng thì việc nghiên cứu Sinh trưởn

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

g cây rừng và lâm phần được đánh giá là nhừng nghiên cứu trọng tâm. nó có tinh chất nền tâng đề xây dựng các mò hình dự đoán sân lượng.Định hướng nghi

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừnguy luật của tự nhiên, nhờ đó đà giãi quyết được nhiều vấn đề trong kinh doanh rừng, đặc biệt trong lĩnh vực lập biểu chuyên dụng, phục vại cho công tá

c điều tra. dự đoán sân lượng, đề xuất hệ thống các biện pháp kinh doanh, nuôi dường rừng cho tửng doi tượng cụ thê.Điềm qua một so cóng trình nghiên Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

cứu trong nước và trên thế giới có liên quan lới nội dung nghiên cứu cùa đề tài.2.1.TRÊN THỂ GIỜI2.1.1.Nghiên cứu định ỉưọng quy luật cấu trúc lâm phầ

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

nNghiên cứu quy luật cấu trúc nhảm xây dựng các dạng cấu trúc phổ biển nhất và các dạng tối ưu theo quan điểm kinh tế. nghía là kiêu cấu trúc cho năng

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng phát trièn cùa cuộc cách mạng khoa học kỳ thuật các Nhà khoa học đà thu được nhiêu thành tựu khá quan.42.1.1.ỉ. Nghiên cứu định lượng quy luật cầu tr

úc dường kinh thân cây rừngQuy luật phân bố số cây theo cờ kinh (ND) là một trong các quy luật cấu trúc cơ bân và quan trọng nhất trong hệ thống các q Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

uy luật kết cấu lâm phần, đà được nghiên cứu khá đầy đũ từ đầu thế ký XX. Quy luật phân bố số cây theo cờ đường kính được biểu thị băng nhiều hình thứ

Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu một số quy luật kết cấu cơ bản lâm phần keo lai (acacia hybrid), phục vụ công tác điều tra rừng

c khác nhau như phân bổ thực nghiệm N D. phân bố số cây theo cờ tự nhiên, bằng biêu đồ hoặc bảng nhũng đặc tnmg thống kê.

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của

PHÀN 1DẠT VÁN DÊ1.1. TÍNH CAP TĨĨĨẼT C ÙA VÁN DÊ NGHIÊN CÚTIrong nhùng nám gần đày nghiên cửu lai giống và su dụng giống lai đang là mỗi quan tâm của