KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         60 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

trêng ®H hàc kinh tò quèc d©n khoa khoa hảc qulln lýDŨDMEUChuyên ®Ò thùc tẺp§Ò tụi:Thực trạng công tác quán trị nhân lực tại Công ty TNHH Viên Thông P

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnhPhú ThịnhTRUONG NGỌC HÀ Mã sinh viên LópGiáo viên hướng dẫn: TS. NGUYẺN ĐÌNH TRUNGSinh viên thực hiện: TC412181: ỌTKD TH-K41H|J Néi, 7 - 2013Chuyên đê

thực tập tót nghiệpLỜI MỞ ĐÀUTrong xu thế phát triển chung của toàn bộ nên kinh tê nước ta hiện nay, các doanh nghiệp đang ngày càng trở nên thích ng Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

hi hon với guồng quay sôi động cùa nền kinh tê thị trường.Tuy nhiên, các doanh nghiệp gặp phái không ít khó khăn thử thách khi tiên hành hoạt động kin

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

h doanh trong một nên kinh tê mà quy luật canh tranh và dào thải khâc nghiệt đang chi phối rất lớn đến hoạt động kinh doanh. Trong giai đoạn hiện nay

trêng ®H hàc kinh tò quèc d©n khoa khoa hảc qulln lýDŨDMEUChuyên ®Ò thùc tẺp§Ò tụi:Thực trạng công tác quán trị nhân lực tại Công ty TNHH Viên Thông P

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnhc thẽ hiện qua việc quàn trị nhân lực một cách khoa học. hợp lí.Công ty TNHH Viên Thông Phú Thịnh không phải là một trường hợp ngoại lệ. Vẩn đẽ quản t

rị nhân lực như thẽ nào đẽ đạt hiệu quá kinh tê cao trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt đẽ giành khách hàng như hiện nay đang là câu hỏi luôn lu Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

ôn túc trực trong đầu các nhà quàn trị Công ty nói riêng và toàn thể công nhân viên nói chung.Chuyên dê thực lập tõt nghiệp này được thực hiện nhàm mụ

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

c đích phân tích thực trạng công tác Quàn trị nhân lực và tù’ đó đưa ra một số giải pháp nhâm hoàn thiện công lác quàn trị nhân lực của công ly.Ngoài

trêng ®H hàc kinh tò quèc d©n khoa khoa hảc qulln lýDŨDMEUChuyên ®Ò thùc tẺp§Ò tụi:Thực trạng công tác quán trị nhân lực tại Công ty TNHH Viên Thông P

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh lực tại Công ty TNHH Viên Thông Phú ThịnhChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Viền Thông Phú Thịnh.

Với mục đích phân lích thực trạng nhăm hoàn thiện công lác quàn trị nhân lực cùa công ty. Tôi hy vọng sè giúp ích cho công ty trong việc hoàn thiện cô Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

ng lác Quản trị nhân lực của mình hơn.1Chuyên dê thực tập tót nghiệpChương 1Cơ sỏ’ lý luận vê Quàn trị nhân lực1.1-Khái niệm vê Quán trị nhân lực.’’Qu

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

àn trị nhân lực là một bộ phận quan trọng của công tác quàn trị doanh nghiệp, là quá trình tõ chức và sứ dụng, xác định nhu câu lao động một cách khoa

trêng ®H hàc kinh tò quèc d©n khoa khoa hảc qulln lýDŨDMEUChuyên ®Ò thùc tẺp§Ò tụi:Thực trạng công tác quán trị nhân lực tại Công ty TNHH Viên Thông P

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnhlao dộng trong môi doanh nghiệp”.1.2. Các chức năng cùa Quán trị nhân lựcHoạt dộng Quàn trị nhân lực bao gôm nhừng chức năng sau:Chức năng thu hút ngu

ồn nhân lực: Bao gôm các hoạt động đám báo cho tõ chức có đủ nhân viên vê sỗ lượng cùng như chái lượng. Muốn vậy lố chức phải tiên hành các hoạt động Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

sau: kê hoạch hoá nguồn nhân lực: phân tích, thiết kê công việc: biên chế nhân lực; tuyến mộ, tuyên chọn, bố trí nhân lực.Đào lạo và phát triển nguồn

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

nhân lực: chức năng này chú trọng các hoạt động nhăm nâng cao năng lực của nhân viên đàm bào cho nhân viên trong tõ chức có kì nâng . trình độ lành ng

trêng ®H hàc kinh tò quèc d©n khoa khoa hảc qulln lýDŨDMEUChuyên ®Ò thùc tẺp§Ò tụi:Thực trạng công tác quán trị nhân lực tại Công ty TNHH Viên Thông P

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnhcó hoạt động đào tạo nhân viên môi khi có sự thay đổi vê nhu câu sàn xuất kinh doanh hay quy trình kì thuật, công nghệ mới.Duy trì nguồn nhân lực: chú

trọng đến việc duy trì và sủ' dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong tố chức . Bao gôm các hoạt động chủ yếu sau: đánh giá thực hiện cồng việc và thù Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông phú thịnh

lao lao dộng cho nhân viên, duy trì các mối quan hệ tốt dẹp trong doanh nghiệp.2

trêng ®H hàc kinh tò quèc d©n khoa khoa hảc qulln lýDŨDMEUChuyên ®Ò thùc tẺp§Ò tụi:Thực trạng công tác quán trị nhân lực tại Công ty TNHH Viên Thông P

trêng ®H hàc kinh tò quèc d©n khoa khoa hảc qulln lýDŨDMEUChuyên ®Ò thùc tẺp§Ò tụi:Thực trạng công tác quán trị nhân lực tại Công ty TNHH Viên Thông P