KHO THƯ VIỆN 🔎

Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         57 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

HUTECHOAI HOC KỶ THUẢT CỔNG NGHÊ TP.HCMBỌ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC KỸ THUẬT C ÔNG NGHẸ TP.HCMKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPKHAO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÁC NH

Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minhHÀ VỆ SINH CÒNG CỘNG TẠI MỘT SỐ QUẬN NỘI THÀNH CỦA THẢNH PHÓ Hồ CHÍ MINHNgành:MÔI TRƯỞNGChuyên ngành KỶ THUẬT MỎI TRI ỪNGSinh viên thực hiện : Nguyền

Thị Ngọc DiệpMSSV: 0811080007 Lớp: 08CMTTP. HỒ Chí Minh. 2011Khảo sát hiện trạng hệ thong các nhà vệ sinh công cộng tại mẹ. __...của Thành phò Hô Chi Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

MinhMỤC LỤCMỤC LỤC............................................................1DANH MỤC BÀNG BIẺU.................................................4DAN

Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

H MỤC CÁC HÌNH sơ ĐÒ............................................5LÔI MỜ ĐÀU.........................................................61.Đật vân đè.....

HUTECHOAI HOC KỶ THUẢT CỔNG NGHÊ TP.HCMBỌ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC KỸ THUẬT C ÔNG NGHẸ TP.HCMKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPKHAO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÁC NH

Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh.....................74.Nội dung nghiên cứu.........................................75.Phương pháp nghiên cứu......................................7a.

Phương pháp hiận..........................................7b.Phương pháp cụ thê........................................86.Y nghía cùa đẽ tài.......... Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

................................8CHƯƠNG 1. TONG QUAN VÉ KHU vực TP. HO CHÍ .MINH....................91.1Đặc điểm tư nhiên.............................

Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

...............91.1.1Vị tri địa li.............................................91.1.2Điều kiện khi tượng......................................101.1.3Đ

HUTECHOAI HOC KỶ THUẢT CỔNG NGHÊ TP.HCMBỌ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC KỸ THUẬT C ÔNG NGHẸ TP.HCMKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPKHAO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÁC NH

Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh hội...................................131.2.1Tình hình kinh tế.........................................131.2.2Tinh hĩnh xã hội.......................

..................14SVTH Nguyền Till Ngọc Diệp1 Khóa luận tốt nghiệp môi trường khảo sát hiện trạng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của thành phố hồ chí minh

HUTECHOAI HOC KỶ THUẢT CỔNG NGHÊ TP.HCMBỌ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC KỸ THUẬT C ÔNG NGHẸ TP.HCMKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPKHAO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÁC NH