KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         67 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

CHUYÊN ĐỀTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPnf TÀI:GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI xí NGHIỆP X55Sinh viên thực hiệnLópMSVGiáo viên hướng dấnNGUYỄN ĐỨC KIÊNTCDN 22.27BH22

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x5520389T11S. DƯƠNG THÚY HÀHÀ NÔI -10/2012Chuyên đê tót nghiệp GVỈỈD: Th.s Dương Thúy HàLỜI MỞ ĐĂƯBước sang thập niên 90 của thế kỷ XX sự nghiệp đói mới

đất nước do đại hội Đàng VI dê ra đà thu được nhừng thành tựu bước đâu rãi quan trọng. Tình hình kinh tế và đời sống nhân dân dân được cài thiện. Tuy Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

vậy những kết quà do đối mới đem lại còn hạn chế và chưa vững chắc: Nhiêu cơ sở sản xuất kinh doanh bị đình đốn kéo dài. lạm phát còn cao, tình trạng

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

tham nhùng, liêu cực, bẫt công xã hội tiếp tục phát triền, đời sõng nhân dân nhất là những người sông chủ yêu băng liên lương hoặc irợ cấp xả hội và m

CHUYÊN ĐỀTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPnf TÀI:GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI xí NGHIỆP X55Sinh viên thực hiệnLópMSVGiáo viên hướng dấnNGUYỄN ĐỨC KIÊNTCDN 22.27BH22

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55ước và ngoài nước cãu kết với nhau tiên hành các hoạt động phá hoại nhiêu mặt hòng gây mất õn định chính trị, phá rối an ninh trật tự, càn trở công cu

ộc đỗi mới và sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta.Đối với Quân đội ta đã tiên hành điêu chỉnh lực lượng, chấn chỉnh lại biên chẽ tố chức, trang bị, dồng Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

thời lập trung huấn luyện, xây dựng quân dội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, lừng bước hiện dại, thực hiện 3 chức năng cơ bân: chiên dâu, công lác,

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

sán xuất. Các nhà máy, Xí nghiệp quốc phòng và các tố chức làm kinh tê của Quân đội bước đâu chuyên sang cơ chẽ quản lý mới, từ cơ chê quản lý quan li

CHUYÊN ĐỀTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPnf TÀI:GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI xí NGHIỆP X55Sinh viên thực hiệnLópMSVGiáo viên hướng dấnNGUYỄN ĐỨC KIÊNTCDN 22.27BH22

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55Trong cơ chê thị trường hoạt động sàn xuất kinh doanh phái mang lại hiệu quả tức là dem lại lợi nhuận. Sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận ngày càn

g cao là mục đích cùa các dơn vị sản xuẩt trong nên kinh lẽ thị nường nhằm duy trì õn định và phát triẽn. Vì vậy yêu cầu đặt ra cho các đơn vị này là Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

phái đảm bào hoạt động sân xuất kinh doanh thu được lợi nhuận cao.Đê giải quyết vấn đê quan trọng này, qua quá trình học lập tại trường đại học Kinh T

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

ê Quốc Dân và thời gian thực tập tốt nghiệp tại Xí nghiệp X55, được sự chỉ đạo giúp đờ tận tình cùa Cô giáo Th.s Dương Thuý Hà, Đàng uỷ, Ban giám dốc

CHUYÊN ĐỀTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPnf TÀI:GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI xí NGHIỆP X55Sinh viên thực hiệnLópMSVGiáo viên hướng dấnNGUYỄN ĐỨC KIÊNTCDN 22.27BH22

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55ênLóp TCDN 22.27Chuyên đê tôt nghiệp CVHD: Th.s Dương Thúy HàXí nghiệp đạt hiệu quà chưa cao. vân còn một số tôn tại. Nếu giài quyết tốt một sổ tồn tạ

i này thì chắc chắn hiệu quà sàn xuất kinh doanh của Xí nghiệp sè dược nâng cao.Xuất phát từ lý do trên, em xin chọn đẽ tài: “Giải pháp tăng lọi nhuận Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

tại Xí nghiệp X55” cho chuyên đê tốt nghiệp của mình.Nội dung cùa chuyên đẽ bao gồm 3 chương:Chương 1: Co’ sở lý luận vê lợi nhuận và một số biện phá

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

p nâng cao lợi nhuận.Chương 2: Thực trạng vê lợi nhuận và các biện pháp phấn đấu tăng lợi nhuận tại Xí nghiệp X55.Chương 3: Một số giải pháp tăng lợi

CHUYÊN ĐỀTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPnf TÀI:GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI xí NGHIỆP X55Sinh viên thực hiệnLópMSVGiáo viên hướng dấnNGUYỄN ĐỨC KIÊNTCDN 22.27BH22

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55t thiêu sót. Em rất mong được sự chỉ bào. góp ý phê bình của cô giáo hướng dán, của Đảng uỷ, Ban giám đốc Xí nghiệp, các Ban, Phân xưởng đê em có (hê

hoàn thiện hơn nữa vốn kiên thức của mình và giúp em hoàn thành chuyên dê lôt nghiệp này.Em xin trân trọng cảm ơn ./.4SV: Nguyên Đức KiênLóp TCDN 22.2 Chuyên đề thực tập giải pháp tăng lợi nhuận tại xí nghiệp x55

7Chuyên đê tỏt nghiệp GVỈỈD: Th.s Dương Thúy Jĩà

CHUYÊN ĐỀTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPnf TÀI:GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI xí NGHIỆP X55Sinh viên thực hiệnLópMSVGiáo viên hướng dấnNGUYỄN ĐỨC KIÊNTCDN 22.27BH22

CHUYÊN ĐỀTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPnf TÀI:GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI xí NGHIỆP X55Sinh viên thực hiệnLópMSVGiáo viên hướng dấnNGUYỄN ĐỨC KIÊNTCDN 22.27BH22