KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         143 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày lã đề tài nghiên cứu của riêng tòi. Các số liệu kết quà nêu trong luân án là trung thực và chop từng đcqợc ai công bố

Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô conố trong bất kỳ đề tài nghiên cứu nào khác.Hà Nội, tháng năm 2022Nghiên cứu sinh1LỜI CẢM ƠNNghiền cứu sinh (NCS) xin chân thành câm ơn Trqờng Đại học B

ách khoa Hà Nội, Phòng Đào tạo. Trqờng Cơ kill và nhóm chuyên môn Ô tò và xe chuyên dụng đà cho phép NCS thực hiện luận ãn tại TrơỊỞng Đại học Bách kh Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

oa Hà Nội.Xin câm ơn Phòng Đào tạo và Trqờng Cơ khí về sự hồ trơ và giúp đờ trong suốt quá trình NCS làm luận ánNCS xin chân thành câm ơn PGS.TS Đàm H

Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

oàng Phúc và TS Lại Nâng Vù đà hqớng dần NCS hết sức tận tình và chu đáo về mật chuyên môn đề NCS có thề thực hiện và hoàn thành luận ánNCS xin chân t

LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày lã đề tài nghiên cứu của riêng tòi. Các số liệu kết quà nêu trong luân án là trung thực và chop từng đcqợc ai công bố

Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con hoãn thành luận án này.NCS xin câm ơn Ban Giám hiệu trqờng trqờng Đại học Sq phạm Kỳ thuật Nam Định dă hậu thuần và động viên NCS trong suốt quá trin

h nghiên cứu học tập. NCS xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy phân biện, các thầy trong hội đổng chấm luận án đà đồng ý đọc duyệt vả góp câc Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

ỷ kiến quý báu để NCS có thề hoàn chinh luận án này và định hqớng nghiên cửu trong tqơng lai.Cuối cùng NCS xin gùi lời cam ơn chân thành tới gia đình

Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

và bạn bè. nhùng ngqời đà động viên khuyến khích NCS trong suốt thời gian NCS tham gia nghiên cứu và thực hiên công trình này.Nghiên cứu sinhNguyền Tr

LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày lã đề tài nghiên cứu của riêng tòi. Các số liệu kết quà nêu trong luân án là trung thực và chop từng đcqợc ai công bố

Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con...............iiDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỪ VIẾT TÁT......................................VIDANH MỤC CÁC BẢNG........................................

...............viiiDANH MỰC CÁC HÌNH ÁNH. Đô THỊ.............................................ixCHCqơNG 1. TÔNG QUAN................................... Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

....................31.1.Đật vần đề..........................................................31.2.Tinh hình nghiên cửu trong và ngoài nqớc............

Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

................41.2.1 Động lực học hệ thống treo......................................41.2.2.Thiết kế hệ thống treo thụ động.........................

LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày lã đề tài nghiên cứu của riêng tòi. Các số liệu kết quà nêu trong luân án là trung thực và chop từng đcqợc ai công bố

Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con.2.5.Kỳ thuật điều khiển............................................111.3.Chi tiêu đánh giá hệ thống treo....................................211.4.Mục

tiêu luận ân...................................................241.5.Đóng góp mới của luận án...........................................241.6.Nội dun Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

g của luận án...............................................241.7.Bố cục luận án.....................................................251.8.Kết luận...

Nghiên cứu điều khiển giảm chấn từ trường trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô con

........................................................25CHG1ƠNG 2. XẢY DỰNG MỎ HÌNH...............................................262.1.Đặt vấn đề..

LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày lã đề tài nghiên cứu của riêng tòi. Các số liệu kết quà nêu trong luân án là trung thực và chop từng đcqợc ai công bố

LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày lã đề tài nghiên cứu của riêng tòi. Các số liệu kết quà nêu trong luân án là trung thực và chop từng đcqợc ai công bố