KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         133 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tng

DẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHTRẤN DỨC TÀTGIẢI PHÁP MARKETING NHẰM XÂY DựNG LỌI THÉ CẠNH TRANH CỦA CÒNG TY CÔ PHÀN Đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại TngĐÀU Tư VÀ THƯƠNG MẠI TNGLƯẬN VÀN THẠC SỸ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNGĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH lí: VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHTRẦN ĐÚC TÀIGIẢI PHÁ

P MARKETING NHẦM XÂY DỤNG LỌÌ THÉ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỐ PHÀN ĐẦU Tư VÀ THƯƠNG MẠI TNGNgành: Quản trị kinh doanh Mà số: 8.34.01.01LUẬN VÀN THẠC SỲ (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tng

THEO ĐỊNH HƯỚNG ƯNG DỤNGNgười hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Mai YenTHÁI NGUYÊN- 2019iLỜI CAM ĐOANl ôi xin cam đoan luận văn này lã cõng trình nghiê

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tng

n cứu của cá nhân lôi. dược thực hiện trên cơ sớ nghiên cứu lý thuyết và tinh hình thực tiễn lại địa bàn nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học cua TS

DẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHTRẤN DỨC TÀTGIẢI PHÁP MARKETING NHẰM XÂY DựNG LỌI THÉ CẠNH TRANH CỦA CÒNG TY CÔ PHÀN Đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tngần Dírc TàiiiLÕI CÁM ƠNTrong quá trinh học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận vãn này ngoài sự nồ lực co gang cũa bân thân, tác giã đà nhận được sự qu

an tâm, giúp đờ tận tình từ phía các cá nhàn và tập thê:Tỏi xin bày tó lòng biêt ơn chân thành tới quý thây, cò giáo. Khoa Sau đại học - Trường đại họ (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tng

c Kinh tê và Quàn trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đà nhiệt tinh giúp đờ. hỗ trợ cho tỏi. Đặc biệt, tôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc nhất đèn T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tng

S Phạm Thị Mai Yên là người trực tiếp hướng dan và giúp đờ tòi trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn thiện luận văn.Tôi xin trân trọng cám ơn Ban lã

DẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHTRẤN DỨC TÀTGIẢI PHÁP MARKETING NHẰM XÂY DựNG LỌI THÉ CẠNH TRANH CỦA CÒNG TY CÔ PHÀN Đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tngsự biêt ơn đen lành đạo cơ quan và các đòng nghiệp đà tạo điêu kiện giúp đờ tôi trong công tác đê có đũ thời gian và hoàn thành khoá học. thực hiện th

ành cóng luận vãn này.Tuy đà có sự nồ lực. cỏ gang nhưng luận văn không thê tránh khói những khiêm khuyêt. tòi rât mong nhận dược sự góp ý chân thành (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tng

cùa quý thầy, cò và các nhà khoa học đè luận văn này được hoàn thiện hơn.Xin tràn trọng cảm ơn!Học viênTrần Đức TàiiiiMỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN............

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Marketing Nhằm Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tng

......................................iLỜI CẢM ƠN...................................................iỉMỤC LỤC.........................................

DẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHTRẤN DỨC TÀTGIẢI PHÁP MARKETING NHẰM XÂY DựNG LỌI THÉ CẠNH TRANH CỦA CÒNG TY CÔ PHÀN Đ

DẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHTRẤN DỨC TÀTGIẢI PHÁP MARKETING NHẰM XÂY DựNG LỌI THÉ CẠNH TRANH CỦA CÒNG TY CÔ PHÀN Đ