KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         185 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

LỜI C AM DOANTên tôi là Nguyền Cành Hãi, tác giã cùa luận án tiên sĩ “Giâi pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu cua Tổng công ty Hàng hài Vici Nam". Bang da

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Namanh dự ban thân, tỏi xin cam đoan rãng:-Luận án này là còng trình dơ tời nghiên cứu và thực hiện. không có phan sao chép bẩl họp pháp nào tử các công

trinh nghiên cứu của các tác giã khác;-('ác thông tin. so liệu dược sử dụng trong luận án là hoàn toàn trung thực và chính xác;-Tai cả nhưng sự giúp d (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

ờ cho việc thực hiện luận ản dà dược câm om vã các thông tin trích dẫn trong luận án đà được ghi rờ nguôn gôc.Hỏi Phòng, ngày tháng nôm 20 ỉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

guyền Cánh HáiLỜI CẢM ƠNLuận án này dược thực hiện và hoàn thành tại Viện Đào tạo Sau đại học. Trường Dại học Hàng hai Việt Nam. Tôi xin bày to lòng b

LỜI C AM DOANTên tôi là Nguyền Cành Hãi, tác giã cùa luận án tiên sĩ “Giâi pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu cua Tổng công ty Hàng hài Vici Nam". Bang da

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Namkhoa hục và hoàn thiện luận án. Trong suốt quá trinh học lập và nghiên cứu, dê hoãn thiện được luận án này. lôi cùng đà nhận được sự hướng dan và giúp

đờ tận tinh của Ban giám hiệu hường Dại học hãng hải Việl Nam. Khoa Kinh lê. Viện đào tạo sau đại học. Trung lâm Giáo dục thường xuycn và các Phòng. (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

Ban chức năng của 1 rường Dại học hàng hãi Việi Nam. I ôi xin cảm ơn sâu sac lới tât ca các thây, cô VC sự ho trự quý báu này.1 ôi xin câm ơn den lãnh

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

dạo và cán bộ công nhàn viên cúa Cục I làng hãi Việt Nam. l ổng công ly Hàng hai Việt Nam (Vinalincs) và các doanh nghiệp thành vicn: cóng ly vận tai

LỜI C AM DOANTên tôi là Nguyền Cành Hãi, tác giã cùa luận án tiên sĩ “Giâi pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu cua Tổng công ty Hàng hài Vici Nam". Bang da

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Namrong thời gian đi lìm hicu thực te và lây sô liệu.Cuối củng, tôi xin bày tó lòng biết ơn tới gia dinh, người thân, bạn bè và đòng nghiệp đà luôn ben c

ạnh, cô vũ, động viền và nhiệt lình giúp đờ lôi trong Ihời gian qua.Một lân nữa tòi xin trân trọng cam ơn tới tât ca mọi người đà nhiệt linh giúp dờ t (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

ôi hoàn thành luận án này.Tác già luận ániiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN....................................................... iLỜI CẤM ƠN.....................

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

....................................iiMỤC LỤC...........................................................iiiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT VÀ KÍ HIỆU.......

LỜI C AM DOANTên tôi là Nguyền Cành Hãi, tác giã cùa luận án tiên sĩ “Giâi pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu cua Tổng công ty Hàng hài Vici Nam". Bang da

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam............xiMỜ DÀU..............................................................1CHƯƠNG 1. Cơ Sớ LÝ LUẶN VẺ c ơ CẢU DỌI TÀU VÀ HỢP LÝHÓA Cơ CẤU DỌI

TÀU.................................................141.1.Tàu biên và dội tàu biên.....................................141.1.1.Các khái niệm về làu bi (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

ên và đội làu biên...............141.1.2.Chức năng vã vai trò cúa dội tâu doi với vận lải biên...151.1.3.Xu hướng phái triển cua đội làu vận tai biên.

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

...........161.1.4.Các phương ihức lài Irợ \à phát Iricn đội làu biên......201.2.Cơ câu dội tâu. hợp lý hóa cơ cấu dội tàu...................231.2.1.

LỜI C AM DOANTên tôi là Nguyền Cành Hãi, tác giã cùa luận án tiên sĩ “Giâi pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu cua Tổng công ty Hàng hài Vici Nam". Bang da

(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam làu...............................271.3.Cãc tiêu chi dánh giá mức dộ h<7p lý hóa cơ cấu dội tàu.....291.3.1.Trọng tai bình quân......................

...............29 (Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Hợp Lý Hóa Cơ Cấu Đội Tàu Của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

LỜI C AM DOANTên tôi là Nguyền Cành Hãi, tác giã cùa luận án tiên sĩ “Giâi pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu cua Tổng công ty Hàng hài Vici Nam". Bang da