KHO THƯ VIỆN 🔎

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         59 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

LÒĨ CĂM ƠNTrước het, em xin chân thành cùm ơn các quý Thây, Cô ngành luật Dại ỈÌỌC Quán lý và Công nghệ Hái Phòng cùng lành đạo trường và các, quý Thâ

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòngây, Cô cúc phòng ban dà tận lình giàng dạy, lạo diêu kiện giúp dờ em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại trường..Em xin chân thành cám ơn sâu

sắc và kính trọng đến Ths. Vũ Thị Thanh Lan, người dà tận tình hướng dân và tạo mọi diều kiện thuạn lợi giúp dờ em trong suốt quá trình thực hiện và khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

hoàn thiện khóa luận.Em xin chan thành cảm ơn đến các co' quan chính quyền tron dịa thành phô Hài Phòng dà cung cấp sô liệu, giúp em hoàn thành phiêu

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

khào sát. diều tra, tìm hiếu vê tình hình tổ chức uỷ ban nhân dân cấp xà trên địa bàn thành phố.Em xin chân thành cầm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè

LÒĨ CĂM ƠNTrước het, em xin chân thành cùm ơn các quý Thây, Cô ngành luật Dại ỈÌỌC Quán lý và Công nghệ Hái Phòng cùng lành đạo trường và các, quý Thâ

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phònghê nên luận văn không tránh khói nhũtag thiếu sót. Xin kính mong nhận được sự góp ý của quý Thây, Cô và các bạn dế nội dung cùa luận van dưực hoàn chi

nh hơn.Xin trân trọng càm ơn!MỤC LỤCMỞ ĐÀU.........................................................................1CHƯƠNG I: PHÁP LUẬT VỀ TÕ CHỨC VÀ khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÂ................................................41.1Lược sử phát triẽn, vị trí, vai trò của ƯBND cấp xà ở Việt Nam

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

.41.1.1Lược sử phát triển cùa UBND cấp xà.......................................41.1.2V| trí, vai trò cùa UBND cấp xã..............................71.

LÒĨ CĂM ƠNTrước het, em xin chân thành cùm ơn các quý Thây, Cô ngành luật Dại ỈÌỌC Quán lý và Công nghệ Hái Phòng cùng lành đạo trường và các, quý Thâ

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng......................................................121.2.1Khái niệm, đặc điếm pháp lý của UBND xã.....................121.2.2CƠ câu tõ chức của UBN

D cấp xã:..............................141.2.3Nhiệm kỳ UBND xà:...........................................151.2.4Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của UBN khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

D xà...................161.2.5Nội dung phương pháp hoạt động:.............................17CHƯƠNG II: TÕ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÀ TRÊN ĐỊA B

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

ÀN THÀNH PHÕ HÁI PHÒNG.......................................202.1Đặc điếm chung cùa thành phố Hải Phòng......................202.2Thực trạng tố chức

LÒĨ CĂM ƠNTrước het, em xin chân thành cùm ơn các quý Thây, Cô ngành luật Dại ỈÌỌC Quán lý và Công nghệ Hái Phòng cùng lành đạo trường và các, quý Thâ

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòngã tại thành phố Hài Phòng...............252.3Nhữtìg tồn tại trong tố chút và hoạt động cùa ƯBND câp xà tại TP Hài Phòng.282.4Các yếu tố ảnh hưởng đến

lố chức và hoạt dộng của UBND cấp xà..............332.4.1Yêu tố khách quan...........................................332.4.2Yêii tố chủ quan.......... khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

..................................35CHƯƠNG III: MỘT SÕ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ UBND CÁP XÂ TỪ THỰC TIÊN TÕ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI THÀNH PHÕ HÁI

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng

PHÒNG...............................................373.2Đê xuất hoàn thiện pháp luật vê tố chức và đối mới hoạt động đối vớiUBND cãp xà.............

LÒĨ CĂM ƠNTrước het, em xin chân thành cùm ơn các quý Thây, Cô ngành luật Dại ỈÌỌC Quán lý và Công nghệ Hái Phòng cùng lành đạo trường và các, quý Thâ

khóa luân Tổ Chức và hoạt động của ubnd cấp xã tại thành phố Hải Phòng.............................413.2.3Nhóm giải pháp cụ thế đổi với UBND cấp xâ tại thành phố Hái Phòng....47

LÒĨ CĂM ƠNTrước het, em xin chân thành cùm ơn các quý Thây, Cô ngành luật Dại ỈÌỌC Quán lý và Công nghệ Hái Phòng cùng lành đạo trường và các, quý Thâ