KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         98 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

ĐẠI nọc THẢI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI IKK’ NÔNG LÂMDƯƠNG THỊ BÍCH TIIẤOG1Ấ1 PHÁP PHÁT TRIỀN CÂY ĐẢNG SÂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌLUẬN VĂN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú ThọTHẠC sỉ KINH TÉ NÔNG NGHIỆPTHÁI NGUYÊN, NĂM 2020ĐẠI nọc THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMDVƠNG THỊ BÍCH THAOGIẢI PHẤP PHÁT TRIÉN CÂY ĐẤNG SÂM TRÊN Đ

ỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌNgành: Kinh tê nông nghiệp Mã số 8.62.01.15LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ NỒNG NGHIỆPNgười hưóng dần khoa học: PSG.TS. D (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

INH NGỌC LANTHÁI NGl YÊN.NÀM 2020iLỜI CAM DOAN'lôi xin cam đoan sô liệu và kết quá nghiên cứu trong luận vân này là tiling thực và chưa từng được công

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

bố trong bất kỳ công trình nào khác.Các so liệu ních dần trong quá trình nghiên cứu dà dược trích dần và ghi rõ nguồn góc.Thái Nguyên, tháng nảm 2020

ĐẠI nọc THẢI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI IKK’ NÔNG LÂMDƯƠNG THỊ BÍCH TIIẤOG1Ấ1 PHÁP PHÁT TRIỀN CÂY ĐẢNG SÂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌLUẬN VĂN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọn và tập thể, đen nay luận vãn của tối đà được hoàn thành.Trước tiên, tôi xin được bầy tỏ lòng biết ơn tới các thầy, cô giáo đà tham gia giáng dạy chư

ơng trình cao học tại Trường Đại học Nông lâm Thái nguyên dà trang bị cho tỏi nhùng kiến thức trong nhừng nãm học vừa qua.rói xin bày lõ lòi cam ơn ch (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

ân thành và sâu sắc lới PGS.TS Đinh Ngọc Lan đà tận tình chi bão, hướng dần tôi trong suốt quá trình thực hiện luận vãn thạc sỳ này.Xin gứi lời câm im

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

lới các thầy, cô trong Ban giám hiệu, phòng quán lý Dào lạo sau Đại học. Khoa KT&PTNT đà quan tàm vã tạo diều kiện thuận lợi cho lôi hoàn thành khóa

ĐẠI nọc THẢI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI IKK’ NÔNG LÂMDƯƠNG THỊ BÍCH TIIẤOG1Ấ1 PHÁP PHÁT TRIỀN CÂY ĐẢNG SÂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌLUẬN VĂN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọọng cam ơn!Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020Tác giá luận vănDương Thị Bích TlìáoiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.................................................

........iLỜI CAM ƠN..........................................................ii (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Phát Triển Cây Đảng Sâm Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

ĐẠI nọc THẢI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI IKK’ NÔNG LÂMDƯƠNG THỊ BÍCH TIIẤOG1Ấ1 PHÁP PHÁT TRIỀN CÂY ĐẢNG SÂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌLUẬN VĂN T